Ultimele Informații:
 1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Aliatii SUPERMAMELOR, pentru o CURATENIE de poveste!

Aliatii SUPERMAMELOR, pentru o CURATENIE de poveste!

Aliatii SUPERMAMELOR, pentru o CURATENIE de poveste!

Cumpara produse Vanish, Calgon, Air Wick, Cillit Bang, Finish in valoare de minimum 19.99 lei pe un singur bon fiscal, trimite SMS la 1702 (număr cu tarif normal, valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom si Digi) cu numarul bonului fiscal si numele magazinului de unde le-ai achizitionat si poti castiga prin tragere la sorti unul din premiile puse in joc!

Perioada: 05.10.2016 - 16.10.2016

Locație: Cora


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI1.1 Organizatorul campaniei promotionale Cora “Aliatii SUPERMAMELOR, pentru o CURATENIE de poveste” (denumita in continuare „Campania” sau „Promotia”) este societatea Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Grigore Alexandrescu, nr 89-97, Corpul A,  Intrarea de Vest, etaj 5, sector 1, cod postal 010624, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.  J40/ 2034/2002, avand codul unic de inregistrare 8411320, atribut fiscal RO, operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 17338, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.2. Campania se va desfasura prin intermediul EMBLEMA RETAIL SOLUTIONS S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Daniel Danielopolu, nr. 34, ap A3-1, inregistrata la Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12573/2014, Cod Unic de Inregistrare 33747399, denumita in cele ce urmeaza „Agentia”.

1.3 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

 

2.1 Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata si actualizata. 

 

3.1 Campania este organizată și desfășurată in urmatoarele magazine participante din reteaua Cora din Romania (11 magazine) denumite in continuare  “Locatiile participante“ sau „Magazinele participante”:

 

1

Bucuresti

CORA PANTELIMON

2

Bucuresti

CORA LUJERULUI

3

Bucuresti

CORA ALEXANDRIEI

4

Bucuresti

CORA SUN PLAZA

5

Cluj

Cora Cluj

6

Baia Mare

Cora Baia Mare

7

Drobeta

Cora Drobeta

8

Bacau

Cora Bacau

9

Ploiesti

Cora Ploiesti

10

Constanta

Cora Constanta 1

11

Constanta

Cora Constanta 2

 

3.2 Campania va începe pe data de 05 Octombrie 2016, ora 00:00:00 și va dura până pe 16 Octombrie 2016, ora 23:59:59, ora Romaniei (denumită în continuare “Perioada Campaniei”). Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

 

4.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii in Campanie, au implinit varsta de 18 ani.

       4.2 Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

 • anga­jatii Organizatorului si ai distribuitorilor acestuia;

 • angajatii Agentiei;

 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei;

 • rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie).

4.3 Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial. 

5.1 La Campanie participa toate produsele purtand marca Vanish, Finish, Calgon, Air Wick si Cilit Bang (denumite in continuare „Produsele Participante”) care sunt comercializate in Magazinele participante Cora mentionate mai sus.

6.1 Mecanismul campaniei este: Cumpara oricare dintre Produsele Participante, identificate mai sus, in valoare de minimum 19,99 lei pe un singur bon fiscal (TVA inclusa), trimite SMS la 1702* cu numarul bonului fiscal si numele magazinului de unde le-ai achizitionat si poti castiga prin tragere la sorti unul dintre cele 22 de vouchere in valoare de 200 lei fiecare.

6.2 Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie, fiecare Participant trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ  următoarele condiții:

 • Să aibă drept de participare, respectiv să îndeplinească condiţiile Secțiunii 4 de mai sus;

 • Să achiziţioneze Produse Participante la Campanie in valorile aratate mai sus în interiorul Perioadei Campaniei;

 • Să trimită în interiorul Perioadei Campaniei numărul  bonului fiscal şi numele magazinului de unde a achiziţionat, prin SMS, la numărul 1702*. Un mesaj SMS trebuie să conţină un singur număr de bon fiscal şi un singur nume de magazin.

 • Să păstreze în original bonul/bonurile fiscale de achiziție a Produselor. Bonul fiscal trebuie sa fie in original sau copie conform cu originalul ce include şi stampila magazinului înscris/înscrise în campanie necesare pentru validare în cazul câştigului până în momentul afişării de către Organizator a listei finale a câştigătorilor.

 • Bonurile  fiscale aferente unor Produse achiziționate în afara Perioadei Campaniei nu vor fi luate în considerare.

6.3 După ce numărul bonului fiscal şi numele magazinului de unde au achiziţionat au fost trimise prin SMS la numărul 1702*, Participanţii vor primi un mesaj de confirmare.

6.4 Un Participant se poate inscrie de mai multe ori in Campanie, in urmatoarele conditii: fiecare inscriere trebuie facuta cu un bon fiscal distinct, pe fiecare bon fiscal sa se regaseasca Produse Participante de minim 99,99 lei (TVA inclusa) si Produsele Participante sa fie achizitionate din Magazinele participante.  

6.5 Participanţii vor suporta costurile pentru fiecare SMS trimis în perioada Campaniei la numărul 1702*.

*1702 este număr cu tarif normal, valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom si Digi.

 

7.1 Pentru a putea fi declarate valide, inscrierile in Campanie trebuie să îndeplinească, cumulativ, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:

 • sa fie realizate in interiorul Perioadei Campaniei;

 • să conţină numărul bonului fiscal şi numele magazinului care a emis bon fiscal. Se vor lua în considerare SMS-uri având una dintre urmatoarele forme exemplificative: „Cora Lujerului 123456”, „Cora Lujerului - 123456”, „Cora Lujerului: 123456”, „Cora- Lujerului 123456”.

 • SMS-ul poate fi expediat doar din rețelele Vodafone, Orange, Telekom și Digi.

 • Nu se acceptă trimiterea de SMS-uri care conțin alt tip de informații decât cele de mai sus.

 • Participantul va primi un SMS de răspuns care îl va anunța asupra înscrierii sale în campania promoțională.  Primirea SMS-ului de către Participant nu certifică faptul că datele incluse în SMS-ul trimis de acesta sunt corecte, ci reprezintă doar dovada primirii SMS-ului de participare la Campanie.

7.2 Mesajele Campaniei:

Pentru fiecare SMS înscris, Participantul va primi un mesaj de răspuns prin SMS, după cum urmează:

 • Daca mesajul este valid: Ai fost inregistrat cu succes. Pastreaza bonul fiscal pentru validare. Succes! Daca acelasi bon fiscal a mai fost inregistrat, aceasta participare va fi descalificata.

 • Daca SMS-ul contine un mesaj invalid: Mesaj incorect. Te rugăm, scrie cu atenţie numărul bonului fiscal  şi numele magazinului. Exemplu: Cora Lujerului 12345.Succes!        

7.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica mesajele Campaniei, fără a anunţa acest lucru prin intermediul unui act adiţional la Regulament.

In cadrul acestei Campanii sunt acordate, prin tragere la sorti, 22 premii, fiecare premiu in valoare de 200 lei (TVA inclusa). Fiecare premiu consta in 4 tichete cadou / voucher cumparaturi, fiecare in valoare nominala de cate 50 lei (TVA inclusa). Valoarea totala a premiilor este de 4.400 lei (TVA inclusa)

Voucher-ele de cumparaturi oferite ca premii sunt valabile numai pentru achizitionarea de produse Reckitt-Benckiser din cadrul magazinelor Cora participante.

Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a produselor participante şi costul de trimitere a SMS-urilor), acceptarea premiului fiind implicit acordul pentru suportarea acestor cheltuieli.

Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri/servicii si nici nu se poate acorda contravaloarea in bani. În cazul refuzului vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea promoției rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 3 zile de la data la care Agenția l-a înștiințat pe câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

În cazul în care câștigătorul unuia din premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu - neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Campanie.

 

Tragerea la sorţi pentru acordarea premiilor va fi electronică și va avea loc in data de 17 Octombrie 2016 la punctul de lucru al Agentiei situat in Bucuresti, sector 1, Str. Daniel Danielopolu, nr. 34, ap A3-1 in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului sau ai Agentiei si/sau imputerniciti ai acesteia si asistata de in avocat sau notar public.

La această tragere la sorţi participă toate înscrierile valide realizate in interiorul Perioadei Campaniei.

Pentru fiecare premiu va fi extras un castigator si câte 2 rezerve. În cazul în care un câştigător nu poate fi contactat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 6 a Regulamentului, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 2 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

Daca acelasi Participant castiga mai mult de un premiu, Organizatorul are dreptul de a verifica originalitatea bonului fiscal cu Magazinul participant emitent, prin solicitarea unui duplicat, conform cu originalul.

Lista câştigătorilor validaţi conţinând numele şi prenumele câştigătorilor şi premiile câştigate va fi publicată, în termen de maxim 10 de zile lucrătoare de la data validării câştigătorilor, pe website-ul www.promorb.ro.

10.1. Anunțarea câștigătorilor

 1. Anunțarea câştigatorilor se va face în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi, de către un reprezentant al Organizatorului, la numerele de telefon cu care câștigătorii s-au înscris în Campanie. Aceștia vor fi informaţi în legătura cu premiul câştigat şi procedura de validare.

 2. Reprezentanţii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu fiecare câştigător apelând numărul de telefon de maximum 5 ori, în 5 zile diferite, în intervalul orar 9.00 – 17.00, la ore diferite. Dacă din motive independente de voinţa Organizatorului, câştigătorul nu poate fi contactat de către Organizator în condiţiile stabilite (are telefonul închis sau nu răspunde la nici unul dintre apeluri), se va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase.

 

10.2. Validarea câștigătorilor

 1. Pentru validarea premiilor, câștigătorii vor fi rugaţi să furnizeze datele personale (nume, prenume şi adresa completă) şi să trimită, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data anunţării, bonul fiscal in original sau copie conforma cu originalul ce atestă achiziția Produs(elor) Participant(e) (numărul bonului fiscal trimis Organizatorului trebuie să coincidă cu numărul bonului fiscal înscris în Campanie şi desemnat câştigător, iar numele Magazinului participant înscris pe acel bon fiscal trimis Organizatorului trebuie să coincidă cu numele Magazinului participant înscris în Campanie şi desemnat câştigător), precum și o copie a actului de identitate, prin e-mail, la adresa indicata in cadrul convorbirii telefonice de validare. Copia bonului fiscal, precum şi cea a actului de identitate al câştigătorului trebuie scanate în format .jpg sau .pdf şi ataşate, subiectul e-mail-ului trebuie să fie numele Campaniei, iar în corpul e-mail-ului trebuie scrise datele cu caracter personal ale câştigătorului (nume, prenume adresa completă).

 2. Copia buletinului/cărţii de identitate este necesară pentru îndeplinirea formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

 3. Daca o persoana extrasa ca fiind castigatoare nu poate prezenta bonul fiscal in original, poate cere o copie „conform cu originalul” a bonului fiscal de la Magazinul participant de unde s-a facut achizitia (copia trebuie sa includa si stampila magazinului).

 4. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.

 5. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 10 a regulamentului, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

 

10.3. Acordarea premiilor

 1. La momentul anuntarii castigatorilor, acestia vor comunica Organizatorului sau Agentiei, dupa caz, locul de unde prefer sa ridice premiile, care va trebui sa fie in mod obligatoriu un Magazin participant Cora. Nu se accepta alte locuri de ridicare si nici livrarea prin curier. Acordarea premiilor se va realiza în maxim 20 de zile lucrătoare de la data validării și comunicării adresei de expeditie.

 2. La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe lângă datele de identificare ale câştigătorului, premiul câştigat, o declaraţie pe proprie răspundere a câştigătorului, în sensul că îndeplineşte condiţiile de participare impuse de Regulament, data predării premiului şi semnătura acestuia.

 3. Participantul la Campanie, desemnat castigator in urma tragerii la sorti, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

 4. Numele câştigătorilor şi câştigurile acordate vor fi afişate după tragerea la sorţi şi validarea câştigătorilor pe site-ul www.promorb.ro timp de 2 săptămâni. Informaţiile publicate pe site-ul www.promorb.ro vor fi: nume, prenume şi premiu câştigat.

Binurilr fiscale care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât şi orice altă imitaţie sunt considerate nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum şi celelalte firme implicate în Promoţie nu îşi asumă nici o răspundere pentru bonurile fiscale necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, şi nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor fiscale şi/sau de înstrăinarea acestora.

Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal legea 571/2003 cu modificarile in vigoare.

Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din acest regulament. Orice alte declaraţii de venit şi cheltuieli ce derivă din câştigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câştigătorului.

Organizatorul nu va avea nici o răspundere faţă de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu această Campanie

 

Nici Organizatorul, nici Agentia si nicio alta societate implicata in organizarea Campaniei nu este raspunzatoare de preturile de vanzare a Produselor Participante, acestea fiind stabilite in mod autonom si independent de catre Magazinele partipante.

Organizatorul și Agenția sunt indreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul (taxele fiscale) aferent veniturilor obtinute de catre castigatori din premiile Campaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Organizatorul Campaniei va acorda premii Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi care fac dovada achiziţionării Produselor Participante la Campanie, prin bon fiscal corespunzător.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

Eventualele contestatii pot fi transmise catre Agentie in termen de doua zile lucrătoare din momentul anunțării câștigătorilor pe website-ul Campaniei. Orice contestații sosite dupa această dată nu vor fi luate în considerare. Agenția se obliga sa raspunda acestor contestaţii în termen de maxim doua zile lucratoare de la primirea acestora.

În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului. Nici erorile furnizate de catre castigatori, nici acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Agentiei sau Organizatorului, acestea fiind in responsabilitatea exclusiva a Participanţilor. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui Câştigător, imposibilitatea inscrierii in Campanie datorită ilizibilitatii datelor personale, bonurilor fiscale inscrise;

Imposibilitatea unui Câştigător de a intra in posesia premiului dorit;

Reclamațiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire nu vor fi luate in considerae de catre Organizator;

Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal promotional;

Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Agentia / Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanunţate ale serviciului de mesaje SMS, generate de reţelele de telefonie mobilă sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului;

Situaţiile în care numărul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat şi ca atare Organizatorul nu va putea contacta participanţii la campanie;

Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numărul scurt al campaniei. Pentru înscrierile prin SMS, Organizatorul va considera câştigătoare persoana care răspunde la telefonul mobil de pe care s-a făcut înscrierea câştigătoare în momentul contactării telefonice de către Organizator pentru anunţarea câştigului.

Situaţiile în care consumatorii achiziţionează în Perioada Campaniei produse neparticipante la Promoţie.

Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare care conţin informaţii false ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condiţiile de validare menţionate în prezentul Regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. Încercarea de fraudă, precum înscrierea aceleiaşi persoane folosind numere de telefon diferite vor rezulta în descalificarea respectivului consumator şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Câştigătorilor, precum şi a calendarului extragerii sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia. 

Prin inscrierea la Campanie, Participantii sunt de acord cu prevederile Regulamentului si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001 pentru protectia persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in ceea ce priveste datele personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul si Agentia se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 

dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; 

dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Agentia se obliga, de asemenea, sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in ceea ce priveste datele personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp, si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.

15.1 In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente material de la sediul Organizatorului. 

15.2 Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor Regulamentului.

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site