Ultimele Informații:
 1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Cand ai totul la indemana, curatenia merge struna!

Cand ai totul la indemana, curatenia merge struna!

Cand ai totul la indemana, curatenia merge struna!

Cumpara oricare dintre produsele Vanish, Calgon, Air Wick, Cillit Bang, Finish si/sau Dettol in valoare de minim 100lei si poti primi dupa casele de marcat un voucher de recumparare produse RB in magazinele Metro de 10 lei.

Perioada: 12.11.2015 - 25.11.2015

Locație: METRO


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEIOrganizatorul Campaniei Promotionale “Cand ai totul la indemana, curatenia merge struna” (denumită în continuare „Campania”) este societatea Reckitt Benckiser (România) S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corpul A,  Intrarea de Vest, etaj 5, sector 1, cod poștal 010624, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr.  J40/ 2034/2002, având codul unic de înregistrare 8411320, atribut fiscal RO, operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.  17338, denumită în continuare "Organizatorul".

 

Campania este organizată prin intermediul societăţii Sim Top Promotion  S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Str. Turnu Rosu, nr.1, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J40/21607/2006, avand codul unic de înregistrare 20120281, atribut fiscal RO, reprezentată de Gabriel Simoiu în calitate de  Director General, denumită în continuare „Agenția”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603, din 31.08.2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

Campania este organizată și desfășurată pe întreg teritoriul României in reteaua de magazine METRO CASH&CARRY ROMANIA  (26 locatii) denumite in continuare  “Locatiile participante“:

Campania va începe pe data de 12 Noiembrie  2015, ora 00:00:00 și va dura până pe 25 Noiembrie 2015, ora 23:59:59, denumita in continuare „Perioada desfasurarii Campaniei

Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

 

Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei), persoanelor juridice romane (indiferent de forma de organizare) infiintate si care isi desfasoara activitatea in conditiile legii romane, persoanele fizice autorizate in conditiile legii, intreprinderile individuale, precum si intreprinderile familiale/asociatiile familiale care achiziţionează produsele participante la Campanie,, in Perioada desfasurarii Campaniei şi care respectă termenii şi condiţiile Regulamentului (denumite în continuare „Participanţii”).

Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului,  ai companiilor colaboratoare la aceasta Campanie si nici rudele pana la gradul IV inclusiv ale acestora.

Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a Regulamentului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe perioada desfasurarii Campaniei sau de a suspenda/intrerupe/prelungi desfasurarea Campaniei fara drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusa la cunostinta  Participantilor cuprinzand si motivele aferente, prin aceeasi modalitate ca si Regulamentul, inainte de data la care va intra in vigoare respectiva modificare, printr-un act aditional ce va face parte integranta din prezentul Regulament. Orice act aditional la prezentul Regulament va fi autentificat de un notar public.

Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia , atata timp cat acestea au fost puse la dispozitia  Participantilor.

Niciun  Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.

Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

Condiții pentru înscrierea în Campanie

Mecanismul Campaniei este urmatorul:

Cumpara oricare dintre produsele* Vanish, Calgon, Air Wick, Cillit Bang, Finish si/sau Dettol in valoare de minim 100lei si poti primi dupa casele de marcat un voucher de recumparare produse RB in magazinele Metro de 10lei **.

*Orice combinatie de produse ale marcilor: AirWick, Vanish, Dettol, Cillit Bang, Finish si/sau Calgon, denumite in continuare in mod colectiv “Produsele Participante”.

** Voucherele de recumparare produse RB se acorda dupa casele de marcat la Serviciu Clienti, in limita a 2000 buc. Multiplu de achizitii a 100 lei inseamna multiplu de vouchere de recumparare. Valoarea comerciala totala a premiilor oferite in Metro este de  20.000 lei (TVA inclus).  Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit la biroul “Relatii cu publicul” si pe www.promorb.ro. Premiile / Vouchere pentru cumparaturi de produse RB valabile in reteaua Metro in valoare de 10 lei fiecare, se vor retrage direct din factura la urmatoarea achizitie de produse RB.

Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a  următoarelor condiții de catre Participanti:

 

 1. Să aibă drept de participare, respectiv să îndeplinească condiţiile Secțiunii 4 de mai sus;
 2. Să achiziţioneze  Produse Participante in valorile aratate mai sus la mecanismul Campaniei (conform secţiunii 7 a Regulamentului) în Perioada desfasurarii Campaniei pe aceeasi factura fiscala
 3. Sa prezinte la Serviciu Clienti aflat dupa casele de marcat, factura fiscala in vederea participarii la Campanie, unde va primi garantat premiul
 4. Un participant poate ridica premiul castigat doar din magazinul in care i-a fost emisa factura fiscala. 
 5. Premiile se acorda in limita stocului disponibil
 6. Multiplu de achizitii a min 100 lei inseamna multiplu de vouchere de recumparare
 7. Facturile fiscale aferente unor Produse Participante  achiziționate în altă perioadă decât Perioada desfasurarii Campaniei  nu vor fi luate în considerare.
 8. Valabilitate voucher promo: 12.11.2015 – 24.12.2015

Facturile fiscale înscrise în Campanie trebuie să fie emise în Perioada desfasurarii Campaniei,  si anume 12-25.11.2015.

Valoarea comerciala totala a premiilor este de 20.000 lei (TVA inclus).

Program promoteri: 12 – 14.11.2015, 19-21.11 2015, 2 saptamani de joi pana sambata 9:00-13:00 (4 ore)

1 promoter / magazin in toata reteaua (26 magazine)

 

Produsele Participante la Campanie sunt: toate produsele  Vanish, Air Wick, Calgon, Cillit Bang, Finish si/sau Dettol, aflate la vanzare pe teritoriul României in reteaua Metro Cash&Carry Romania, locatiile mentionate in sectiunea 3 (26 magazine).

Premiile acordate in cadrul Campaniei sunt:

- Vouchere pentru cumparaturi de produse RB valabile in reteaua Metro in valoare de 10 lei fiecare, care se vor retrage direct din factura la urmatoarea achizitie de produse RB. Limita numarului de vouchere acordate este de 2.000. Valoarea comerciala totala a premiilor este de 20.000 lei (TVA inclus). Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a  Produselor Participante), acceptarea premiului fiind implicit acordul pentru suportarea acestor cheltuieli.

Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri/servicii. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Campaniei rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

Premiile se acorda in limita stocului disponibil, doar in magazinul de unde s-a facut achizitia     

Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba alocarea de premii pe locatie fara a anunta in prealabil aceasta modificare.   

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor garantate oferite in cadrul Campaniei prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actului aditional ce contine aceste modificari.

Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 3 zile de la data la care Agenția l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

În cazul în care Câștigătorul unuia din premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu - neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Campanie.

Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiul nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

Facturile fiscale care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât şi orice altă imitaţie sunt considerate nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum şi celelalte firme implicate în promoţie nu îşi asumă nici o răspundere pentru bonurile fiscale necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, şi nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea facturilor fiscale şi/sau de înstrăinarea acestora.

Organizatorul nu va oferi contravaloarea in lei pentru premiile Campaniei.

Premiile castigate nu pot fi schimbate cu alte obiecte/produse.

Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal legea 571/2003 cu modificarile in vigoare.

Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din acest Regulament. Orice alte declaraţii de venit şi cheltuieli ce derivă din câştigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câştigătorului.

Organizatorul nu va avea nici o răspundere faţă de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu Campania.

Organizatorul și Agenția sunt indreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile Regulamentului Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câştigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea şi calitatea acestora.

Organizatorul Campaniei va acorda premii Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi care fac dovada achiziţionării Produselor Participante la Campanie, prin bonul fiscal corespunzător.

 

 

 

 

 

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

Eventualele contestatii pot fi transmise catre Agentie in termen de doua zile lucrătoare din momentul anunțării câștigătorilor pe website-ul Campaniei. Orice contestații sosite dupa această dată nu vor fi luate în considerare. Agenția se obliga sa raspunda acestor contestaţii în termen de maxim doua zile lucratoare de la primirea acestora. 

În cazul in care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate  in Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

 

 

 

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 

 

 

 • Facturi fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • Imposibilitatea unui Câştigător de a intra in posesia premiului dorit;
 • Reclamațiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator;
 • Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la factura fiscala aferent Produsului Participant achizitionat de catre Castigator;
 • Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campaniei sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Agentia / Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

 

 

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice  Participant la  Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. Încercarea de fraudă, precum înscrierea aceleiaşi persoane folosind numere de telefon diferite vor rezulta în descalificarea respectivului consumator şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Câştigătorilor, precum şi a calendarului extragerii sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia.

 

 

 

 

 

 

 

Prin înscrierea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor căștiga, numele și localitatea de reședință să fie facute publice și folosite în scopuri publicitare, fară alte obligații sau plăți.

Organizatorul şi Agentia se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,  in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal  ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul şi Agenţia se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal  ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

 Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date și în special cele cu privire la:

- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

- dreptul de opoziție potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

- dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

c) realizarea notificării către terțe persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Agenția se obligă, de asemenea, să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,  in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal  stocate atât pe durata desfășurării Campaniei, căt și ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitata de timp, si, dacă este cazul, să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectările și prelucrarile de date cu caracter personal realizate în legatură cu înscrierea și participarea la Campanie.

Organizatorul este inregistrat la ANDSPC, avand numar de operator de date personale 17338.

Campania poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 si 1352 din Codul Civil.

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

Daca un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia Participantilor la Campanie, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forţă majoră. 

Eventualele diferende  aparute între Organizator, Agenție și Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice Participant are de semnalat un incident în legatura cu desfasurarea Campaniei, înainte de orice acțiune în justiție sau procedura contencioasa în fata oricărei autorități publice, acesta se va adresa Agenției cu o sesizare/reclamație în acest sens, în forma scrisa. Agenția, care este răspunzatoare de implementarea Campaniei,  va formula un răspuns scris la sesizarea/reclamația înaintata în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamției.

În cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente material de la sediul Organizatorului.

Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Agenției în termen de maxim 2 zile de la data incetarii Campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Agenția nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga Perioada de desfasurare a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

 1. In magazinele participante la Campanie
 2. in format electronic, prin accesarea website-ului www.promorb.ro
 3. in urma unei solicitări scrise, trimise la adresa Agenției, din București, Strada Sfantul Petru Tei, nr. 23, sector 2, București.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile  pe  care  astfel  de  materiale  le  pot  conține  vor  fi  interpretate şi completate în  conformitate  cu  prevederile Regulamentului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulament. Orice act adițional la Regulament va fi autentificat de un notar public.

Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor.

Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site