Ultimele Informații:
  1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Continuam sa ajutam copiii nevoiasi sa mearga la scoala!

Continuam sa ajutam copiii nevoiasi sa mearga la scoala!

Continuam sa ajutam copiii nevoiasi sa mearga la scoala!

Cumpără produsele participante la campanie: Vanish, Calgon, Air Wick, Finish, Cillit, Dettol si pentru fiecare produs vândut, donăm 1 leu către Organizația Salvați Copiii din Romania!

Perioada: 15 August - 15 Septembrie 2017

Locatii participante:

Mega Image (17-23 August 2017);

Kaufland (16-29 August 2017);

Metro (17-30 August 2017);

Carrefour (23 August-5 Septembrie 2017);

Auchan (23 August-5 Septembrie 2017);

Selgros (1-14 Septembrie 2017)


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEIOrganizatorul campaniei“Continuam sa ajutam copiii nevoiasi sa mearga la scoala”(denumita in continuare "Campania"), este ReckittBenckiser(Romania)SRL, cu sediul in str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, corp A, etajul 5, Sector1, cod postal 010624, Bucuresti, Romania, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr.  J40/ 2034/2002, având codul unic de înregistrare 8411320, atribut fiscal RO, denumit in continuare "Organizatorul".

Campania se deruleaza prin intermediul agentiei THE OTHER AGENCY S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 5, Str. Ghidigeni nr. 49, inregistrata la Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13771/2014, Cod Unic de Inregistrare RO 33844740, reprezentata prin Stelian Tudorache, in calitate de  Administrator (denumita in continuare "Agentia").

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulamentul Oficial").

Regulamentul Oficial va fi facut public pe site-ul www.promorb.rosi conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane in oricare dintre urmatoarele modalitati:

in locatiile/ Magazinele Participante unde se desfasoara Campania, la biroul “Relatii cu publicul” / Info Desk / Biroul Supraveghere Case din Magazinele Participante (asa cum acestea sunt definite in continuare la Sectiunea 6 de mai jos),

poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Agentiei, la sediul social al acesteia mentionat la punctul 1.2. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul Oficial, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia, fără drept de compensare a participantilor. Orice modificare de acest fel le va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul Oficial, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulamentul Oficial.

Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea de catre Participanti a Regulamentului Oficial și a modificărilor aduse acestuia, atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului Oficial.

Campania se va derula pe teritoriul Romaniei, intoate magazinele din lanturile Mega Image, Kaufland, Carrefour, Auchan, Selgros si Cora (denumite in continuare “Magazinele Participante”). Perioada generala a Campaniei este: 15 august – 15 septembrie 2017. In fiecare lant de magazine Campania se va desfasura in perioade distincte,in interiorul perioadei generale, dupa cum urmeaza:

In  reteaua Mega Image Campania se va desfasura in perioada 17 – 23 August 2017

In  reteaua Kaufland Campania se va desfasura in perioada 16 August – 29August 2017

In  reteaua Metro Campania se va desfasura in perioada 17 – 30August 2017

In  reteaua Carrefour hiperarket Campania se va desfasura in perioada 23 August – 05 Septembrie 2017

In  reteaua Selgros Campania se va desfasura in perioada 1 – 14 Septembrie 2017

In  reteaua Auchan Campania se va desfasura in perioada 23 August – 05 Septembrie 2017

 

 

 

 

Pot participa la Campaniepersoanele fizice (denumite în continuare în mod individual „Participantul” și în mod colectiv “Participanții”) cu domiciliul sau reședința ori sediul în România care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial.

Mecanismul Campaniei este urmatorul:pentru fiecare Produs Participant achizitionat in cursul perioadei Campaniei din Magazinele Participante, Organizatorul va acordacate 1 (un) Leu, cu titlu de sponsorizare catre Organizatia Salvati Copiii din Romania. In acest mod, Participantii care achizitioneaza Produse Particpante din Magazinele Participante contribuie in mod indirect la sponsorizarea sus-mentionata.

Datele cu privire la Produsele Participante vandute in timpul Campaniei vor fi furnizate de catre Magazine Participante.

Indiferent de numarul de Produse Participante vandute in timpul Campaniei, valoarea sponsorizarii acordate de Organizator catre Organizatia Salvati Copiii nu va fi mai mare de 80.000 (optzeci de mii) de Lei.Sponsorizarea se va acorda pentru sustinerea programului denumit „Programul de prevenire si corectare a abandonului scolar”.

Organizatorul nu va modifica preturile de lista ale Produselor Participante in perioada Campaniei fata de perioada anterioara Campaniei.

Produsele participante la Campanie(numite in  prezentul Regulament Oficial “Produsele Participante”)sunt reprezentate de toate produsele ce apartin portofoliului urmatoarelor marci si sunt comercializate pe piata din Romania in magazinele participante:Vanish, Calgon, Air Wick, Finish, Cillit, Dettol.

Organizatorul va suporta toate costurile aferente sponsorizarii sumelor mentionate in cadrul titlului 4 din prezentul Regulament Oficial.

Campania poate inceta inainte de termen, in cazul atungerii pragului de 80.000 de Produse Participante vandute in cadrul Campaniei sau in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 si 1352 din Codul Civil.

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

Daca un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice aparitia evenimentului de forta majora, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia acestuia. Informarea publicului se face prin aceleasi mijloace de comunicare: pe site-ul www.promorb.ro precum si in locatiile unde se desfasoara Campania, la biroul “Relatii cu publicul” / Info Desk / Biroul Supraveghere Case din Magazinele Participante (asa cum acestea sunt definite la in anexa 1, Art1).

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul in care orice Participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea Campaniei, inainte de orice actiune in justitie sau procedura contencioasa in fata oricarei autoritati publice, acesta se va adresa Organizatorului cu o sesizare / reclamatie in acest sens, in forma scrisa. Organizatorul va formula un raspuns scris la sesizarea / reclamatia inaintata, in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la primirea sesizarii/reclamatiei.

In cazul in care solutionarea amiabila nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site