Ultimele Informații:
  1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

CURATENIA MERGE CA PE ROATE-PREMII INSTANT

CURATENIA MERGE CA PE ROATE-PREMII INSTANT

CURATENIA MERGE CA PE ROATE-PREMII INSTANT

Cumpara din orice Magazin Participant, in timpul Programului de Activare aplicabil conform Anexei 1 la prezentul Regulament, orice produs comercializat sub marcile Vanish, AirWick, Calgon, Cillit si Finish  in valoare minima de 24.99 RON;

Extrage o intrebare despre unul dintre produsele participante si raspunde corect promoterului;

Daca ai raspuns corect la intrebare, vei primi drept premiu de la promoter unul dintre produsele pe care acesta le are disponibile. Premiul va fi ales de castigator, sub conditia ca acesta sa fie de aceeasi natura cu unul dintre Produsele Participante cumparate.

Perioada: 15.02.2018 - 15.04.2018


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEIOrganizatorul Campaniei Promotionale “ CURATENIA MERGE CA PE ROATE – PREMII INSTANT”  (denumită în continuare „Campania”) este societatea Reckitt Benckiser (România) S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu, nr 89-97, Corpul A,  Intrarea de Vest, etaj 5, sector 1, cod poștal 010624, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr.  J40/ 2034/2002, având codul unic de înregistrare 8411320, atribut fiscal RO, avand numar de operator de date personale 17338, denumită în continuare "Organizatorul".

Campania se va desfăşura prin intermediul agentiei Emblema Retail Solutions SRL, cu sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu, nr 89-97, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr J40/12573/2014, Cod Unic de Inregistrare 33747399, avand numar de operator de date personale 17338, în calitate de Agenţie împuternicită, desfăşurȃnd activităţi legate de implementarea Campaniei, gestionarea şi integrarea canalelor Campaniei, contactarea cȃştigătorilor şi inmȃnarea premiilor, denumită în cele ce urmează „Agenția”. În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/ sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Agenţie, în calitate de împuternicit al Organizatorului.

3.Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul (taxele fiscale) aferent veniturilor obtinute de catre castigatori din premiile Campaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.

Organizatorul Campaniei va acorda premii Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi care fac dovada achiziţionării Produselor Participante la Campanie.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

Eventualele contestatii pot fi transmise catre Agentie in termen de doua zile lucrătoare din momentul anunțării câștigătorilor pe website-http://curatenie.promorb.ro. Orice contestații sosite dupa această dată nu vor fi luate în considerare. Agențiile vor raspunde acestor contestaţii în termen de maxim doua zile lucratoare de la primirea acestora.

În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

Erorile furnizate de catre castigatori, nici acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Agentiei sau Organizatorului, acestea fiind in responsabilitatea exclusiva a Participanţilor. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui Câştigător, imposibilitatea inscrierii in Campanie datorită ilizibilitatii datelor personale, bonurilor fiscale inscrise;

Imposibilitatea unui Câştigător de a intra in posesia premiului dorit;

Reclamațiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire nu vor fi luate in considerae de catre Organizator;

Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal/ factura inscrisa in Campanie;

Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Agentia / Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanunţate ale serviciului de mesaje SMS, generate de reţelele de telefonie mobilă sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului;

Situaţiile în care numărul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat şi ca atare Organizatorul nu va putea contacta participanţii la campanie;

Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numărul scurt al Campaniei. Pentru înscrierile prin SMS, Organizatorul va considera câştigătoare persoana care răspunde la telefonul mobil de pe care s-a făcut înscrierea câştigătoare în momentul contactării telefonice de către Organizator pentru anunţarea câştigului.

Situaţiile în care consumatorii achiziţionează în perioada Campaniei produse neparticipante;

Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare care conţin informaţii false ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condiţiile de validare menţionate în prezentul Regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. Încercarea de fraudă, precum înscrierea aceleiaşi persoane folosind numere de telefon diferite vor rezulta în descalificarea respectivului participant şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Câştigătorilor, precum şi a calendarului extragerii sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia.

Prin înscrierea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor căștiga, numele și localitatea de reședință să fie facute publice și folosite în scopuri publicitare, fară alte obligații sau plăți.

Organizatorul şi Agentia se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul şi Agenţia se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date și în special cele cu privire la:

dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

dreptul de opoziție potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

realizarea notificării către terțe persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Agenția se obligă, de asemenea, să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Campaniei, căt și ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitata de timp, si, dacă este cazul, să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectările și prelucrarile de date cu caracter personal realizate în legatură cu înscrierea și participarea la Campanie.

Campania poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 si 1352 din Codul Civil.

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

Daca un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forţă majoră.

Eventualele litigii aparute între Organizator, Agenție și Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice Participant are de semnalat un incident în legatura cu desfasurarea Campaniei, înainte de orice acțiune în justiție sau procedura contencioasa în fata oricărei autorități publice, acesta se va adresa Agenției cu o sesizare/reclamație în acest sens, în forma scrisa. Agenția, care este răspunzatoare de implementarea Campaniei,  va formula un răspuns scris la sesizarea/reclamația înaintata în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamției.

În cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente material de la sediul Organizatorului.

Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Agenției în termen de maxim 2 zile de la data incetarii Campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Agenția nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor.

Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

ANEXA 1 LA

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

CURATENIA MERGE CA PE ROATE – PREMII INSTANT

Magaziele Participante si Programul de Activare

 

 

 

Magazin Participant

Adresa

Program de Activare

16-18 / 23-25.03

Auchan Drumul Taberei

Strada Brasov, Nr 25, Sector 6, Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Militari

Bld. Iuliu Maniu Nr 546-560, Sector 6, Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Crangasi

Bd Constructorilor, Nr 16a, Sector 6, Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Cotroceni

Strada Vasile Milea, Nr. 4,Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Titan

Bd 1 Decembrie 1918, Nr 33a, Sector 3, Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Pallady

Bd Theodor Pallady, Nr 51, Sector 3,Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Vitan

Calea Vitan, Nr. 236, Sector 3, Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Berceni

Dealul Bisericii Nr. 67 - 109, Sector 4,Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Timisoara

Str Demetriade Nr 1, 300088, Timisoara (In Incinta Iulius Mall)

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Deva

Calea Zarandului, Nr 87, 330182, Deva

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Timisoara Sud

Calea Sagului, Nr. 223, Com. Giroc, 307220, Jud. Timis

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Brasov Vest

Acces Din Strada Zaharia Stancu, Nr 1, Brasov

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Targu Mures

Str. Gheorghe Doja, Nr. 243, 540228, Tg.  Mures

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Cluj

Str. Alexandru Vaida Voievod Nr 53-55, 400436, Cluj (In Iulius Mall)

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Cluj Nord

Bd. Muncii, Nr. 1-15, 400641, Cluj-Napoca

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Suceava

Calea Unirii Nr 22, 720018, Suceava (In Incinta Iulius Mall)

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Bacau

Republicii, Nr. 181, Bacau , 600303, Jud. Bacau

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Constanta

Bd Aurel Vlaicu, Nr 220, 900380, Constanta (In Maritimo Shopping Center)

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Galati

Bd. Galati, Nr 3a, 800654, Galati

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Craiova

Calea Bucuresti, Nr 80, 200440, Craiova (In Electroputere Parc)

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Pitesti

Comuna Bradu, Sat Geamana, Dn 65 B, Nr F4, 117141, Jud Arges

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Pitesti Gavana

Str. Dobrogeanu Gherea Nr. 1, 110104, Pitesti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Ploiesti

Comuna Blejoi, Sat Blejoi, Nr 1200, Jud. Prahova

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Auchan Oradea

Str. Ogorului, Nr. 171,  410554, Oradea, Jud. Bihor

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

 

 

Magazin Participant

Adresa

Program de Activare

23-25.02 / 02-04.03

Kaufland Suceava

Str Universitatii, Nr 15-17,19, Jud Suceava

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Piatra Neamt

Str. Obor, Jud Neamt

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Bucuresti - Bucuresti

Blv. Bucurestii Noi, nr.50B, Sector 1, Mun. Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Slatina-Nicolae Iorga

Str. Nicolae Iorga, Nr. 46, Slatina, Jud. Olt

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Buzau

Str. Frasinet, Jud Buzau

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Bucuresti-Colentina

Şoseaua Colentina Nr 6

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Ploieşti-Vest

Şos. Vestului Nr. 9

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Timişoara-Cetate

Str. Gh. Lazăr nr 26, Jud Timis

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Cluj-Manastur

Str. Câmpului nr. 9-19, Jud. Cluj

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Targoviste-Centrum

Str. Lt. Stancu Ion nr. 2C, Jud Dâmbovița

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Targu Mures-Orasul de

Str. Gheorghe Doja nr.64-68, jud Mures

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Iasi-Tudor Vladimires

Str. Chimiei, nr. 2, Municipiul Iaşi, jud. Iaşi

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Constanta

Bdul. 1 Dec. 1918, Nr. 21, Jud Constanța

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Ploiesti-Democratiei

Str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Municipiul Ploiesti, Jud. Prahova

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Bucuresti-Electroapar

Soseaua Pantelimon, nr. 244-246, sector 2, Municipiul Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Pitesti-Razboieni

Str. Exercitiu Nr 216, Jud Arges

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Bucuresti-Tei

Str. Barbu-Vacarescu, nr. 120-144, Municipiul Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Bacau Milcov

Str.Milcov, nr. 3-5, Jud. Bacau

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Bucuresti T.Vladimire

B-dul 1 Mai, nr. 51-55, Sector 6, Mun. Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Bucuresti Ap. Patriei

Soseaua Oltenitei, nr. 388, Sector 4, Mun. Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Brasov

Intersectia Calea Bucuresti cu Strada Poienelor, Jud Brașov

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Bucuresti-Vitan

Str. Racari nr. 5, sector 3 , Mun. Bucuresti, Municipiul Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Arad

Str. Banu Maracine, Jud Arad

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Craiova-Valea Rosie

Str. Calea Bucuresti  142, Jud Dolj

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Iasi-Alexandru cel Bu

Str. Pavlov, Nr. 14, Jud Iasi

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Targu Mures Livezeni

Str. Livezeni, nr. 6A, Targu Mures, Jud. Mures

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Iasi-Pacurari

Str. Pacurari nr. 92, Jud Iasi

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Ploieşti-Nord

Str. Republicii, Municipiul Ploiesti, Jud Prahova

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Pitesti-Gavana

Str. Nicolae Balcescu, nr. 91-95, Jud Arges

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Arad - Sega

Calea Aurel Vlaicu, nr. 139 - 151, Arad, Jud. Arad

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Sibiu

DN 1 Comuna Selimbar, Jud Sibiu

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Bucuresti Crangasi

Bd.Orhideelor nr 46, Sector 1, Mun. Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Cluj-Marasti

Str. Fabricii nr. 12, Jud. Cluj

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Oradea Iosif

Str. Stefan Octavian Iosif, nr. 3, Jud. Bihor

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Bacau-Centru

Str. Enea Nicu, nr.1, Jud Bacau

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Sibiu Polsib

Sos. Alba Iulia, nr. 40 , Jud Sibiu

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Craiova-Craiovita

Bld. Tineretului , nr 6-6A, Jud Dolj

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Bucuresti-Rahova

Str. Mihail Sebastian, nr.88, Municipiul Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Oradea-Nufarului

Str. Nufarului, nr. 110, Oradea, Jud. Bihor

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Kaufland Bucuresti Brancusi

Str. Valea Oltului, Nr. 195-197, Sector 6, Mun. Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

 

 

 

 

 

Magazin Participant

Adresa

Program de Activare

9-11.03/16-18.03

Carrefour Bucuresti - Militari

Autostrada Bucuresti-Pitesti, Km 11.4, Comuna Chiajna, Jud. Ilfov

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Bucuresti - Orhideea

Splaiul Independentei, Nr. 210-210b (Grozavesti), Sector 6, Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Bucuresti - Unirii

Bd-Ul Corneliu Coposu, Nr. 2, Sector 3, Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Bucuresti Mega Mall

Bd-Ul Pierre De Coubertin, Nr. 3-5, Sector 2, Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Bucuresti - Park Lake

Str. Liviu Rebreanu, Nr 4, Sector 3

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Bucuresti - Berceni

Bd-Ul Metalurgiei, Nr. 12-18, Sector 4, Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Bucuresti - Vulcan

Soseaua Mihail Sebastian, Nr. 88, Sector 5, Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Bucuresti – Ramnicu Valcea

Bd-ul Ferdinand, Nr. 38, Ramnicu Valcea

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Bucuresti - Baneasa

Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Nr. 44a, Sector 1, Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Bucuresti - Colentina

Soseaua Colentina, Nr. 426-426a, Sector 2, Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Bucuresti - Coloseum

Soseaua Chitilei, Nr. 284, Sector 1, Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Bucuresti Veranda

Strada Ziduri Moși 23, București 021203

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Timisoara Str Calea Sagului

Calea Sagului, Nr. 100, Timisoara, Jud. Timis

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Brasov

Calea Bucuresti, Nr. 107, Brasov, Jud. Brasov

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Sibiu

Soseaua Sibiului, Nr.5, Dn1, Km 306, Comuna Selimbar, Jud. Sibiu

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Cluj Avram Iancu

Strada Avram Iancu, Nr.492-500, Floresti, Jud. Cluj

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Botosani

Bd-Ul Mihai Eminescu, Nr. 2, Botosani, Jud. Botosani

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Iasi Era

Calea Pacurari, Nr. 121, Iasi, Jud. Iasi

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Iasi-Str. Bucium Nr.

Baza 3, Str. Bucium, Nr. 36, Iasi, Jud. Iasi

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Suceava

Calea Unirii, Nr. 27b, Suceava, Jud. Suceava

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Piatra Neamt

Bd-Ul Decebal, Nr. 79, Piatra Neamt, Jud. Neamt

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Braila

Dn 21, Sat Varsatura, Comuna Chiscani, Jud. Braila

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Constanta-Tomis 401

Bd-Ul Tomis, Nr. 391, Constanta, Jud. Constanta

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Galati

Bd-Ul George Cosbuc, Nr. 251, Galati, Jud. Galati

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Pitesti

Intersectia Dn 65b Cu A1, Comuna Bradu, Jud. Arges

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Drobeta

Bd-Ul Mihai Viteazul, Nr. 78, Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Targu Jiu

Strada Termocentralei, Nr. 10, Targu Jiu, Jud. Gorj

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Buzau

Bd-Ul Unirii, Nr. 232, Buzau, Jud. Buzau

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Focsani Calea Moldovei, Dn2

Calea Moldovei, Nr. 32, Focsani, Jud. Vrancea

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Ploiesti

Dn 1b, Km 6, Comuna Blejoi, Jud. Prahova

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Oradea

Strada Nufarului, Nr. 30, Oradea, Jud. Bihor

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Carrefour Oradea Str. Calea Aradului

Calea Aradului, Nr. 62, Oradea, Jud. Bihor

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

 

 

Magazin Participant

Adresa

Program de Activare          02-04.03 / 09-11.03

Mega Image Piata Gemenii

Strada Vasile Lascar Nr. 108-116, Sector 2, Bucuresti,Stradaviitorului Nr.51,Lot 1&2

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Mega Image Baneasa

Bucureşti, Sos. Bucureşti Ploiesti Nr. 83 - 87, Sector 1

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Mega Image Ion Mihalache

Bd. Ion Mihalache Nr. 92 Sector 1 Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Mega Image Magheru

Bulevardul Magheru Nr. 9, Sector 1

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Mega Image Piata Sudului

Soseaua Oltenitei, Nr 208, Sector 4

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Mega Image Bucuresti Mall

Calea Vitan Nr. 55-59

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Mega Image Mihai Bravu

Strada Mihai Bravu Nr. 294 Sector 3 Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Mega Image Drumul Taberei

Drumul Taberei, Nr. 96, Sector 6, Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Mega Image Tineretului

Strada Tineretului Nr. 1 Sector 4 Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Mega Image Titulescu

Strada Nicolae Titulescu Nr. 39 Sector 1 Bucuresti

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

 

 

Magazin Participant

Adresa

Program de Activare

09.03-11.03/ 16-18.03           

Cora Romania Hypermarche - Lujerului

Bulevardul Iuliu Maniu, Nr. 19, Sector 6

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Cora Romania Hypermarche - Sos.Vergului

Soseaua Vergului, Nr. 20, Sector 2

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Cora Romania Hypermarche - Berceni

Calea Vacaresti, Nr. 391, Sector 4

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Cora Romania Hypermarche - Alexandriei

Sos. Alexandriei, Nr 152-154

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Cora Romania Hypermarche - Cluj B-Dul 1 Dec

Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 142

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Cora Romania Hypermarche - Bacau

Str. Milcov, Nr. 2-4, Bacau

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Cora Romania Hypermarche - Constanta

B-Dul Alexandru Lapusneanu, Constanta

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Cora Romania Hypermarche - Constanta Bratianu

Str. Cumpenei, Nr. 2 (Langa Pod Butelii), Constanta

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Cora Romania Hypermarche - Drobeta Turnu Severin

Str. Constructorului Nr.1 (Intrare Din Bulevardul Mihai Viteazu, Langa Stadionul Municipal -Targul Veterani) Drobeta-Turnu Severin

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Cora Romania Hypermarche - Ploiesti

Str. Calomfirescu, Nr. 2 (In Incinta Mall Afi Palace)

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

Cora Romania Hypermarche - Baia Mare

Str. Victoriei, Nr. 73

Vi 16:00-20:00/ Sa-Du 10:00-14:00

 

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

Campania este organizată și desfășurată pe întreg teritoriul României, in incinta magazinelor mentionate in Anexa 1 la prezentul Regulament (denumite in continuare  “Magazinele Participante”) si potrivit programului mentionat in Anexa 1 la prezentul Regulament (denumit in continuare “Programul de Activare”).

Campania va începe pe data de 15 februarie 2018, va dura până pe 15 aprilie 2018 (denumită în continuare “Perioada desfășurării Campaniei” sau “Perioada Campaniei”) si se va desfasura in limita Programului de Activare mentionat in Anexa 1 pentru fiecare Magazin Participant in parte.

Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei), care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, ai companiilor colaboratoare la aceasta Campanie, inclusiv ai Agentiei, si nici rudele pana la gradul IV inclusiv ale acestora.

Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

în format electronic la adresa http://curatenie.promorb.ro;

în urma unei solicitări scrise, trimise la sediul Organizatorului, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile  pe  care  astfel  de  materiale  le  pot  conține  vor  fi  interpretate şi completate în  conformitate  cu  prevederile Regulamentului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulament. Orice act adițional la Regulament va fi autentificat de un notar public.

Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

 

Mecanismul campaniei este urmatorul:

Cumpara din orice Magazin Participant, in timpul Programului de Activare aplicabil conform Anexei 1 la prezentul Regulament, orice produs comercializat sub marcile Vanish, AirWick, Calgon, Cillit si Finish (denumite in continuare in mod general “Produsele Participante” sau “Produsele”) in valoare minima de 24.99 RON;

Extrage o intrebare despre unul dintre produsele participante si raspunde corect promoterului;

Daca ai raspuns corect la intrebare, vei primi drept premiu de la promoter unul dintre produsele pe care acesta le are disponibile. Premiul va fi ales de castigator, sub conditia ca acesta sa fie de aceeasi natura cu unul dintre Produsele Participante cumparate.

2.In cadrul Campaniei sunt alocate in total 9000 de premii, definite in tabelul de mai jos.

3.Indiferent de numarul de Produse Participante achizitionate, un Participant poate raspunde numai la o intrebare, respectiv poate primi un singur premiu pe zi, per Magazin Participant in cadrul Campaniei Participantul se identifica prin nume, prenume, numar de telefon si semnatura pentru confirmarea primii premiului.

Inscrierile care nu respecta prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate si Participantul va fi instiintat in consecinta.

Fara a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica orice participare la Campanie, iar in cazul in care sunt constatate neregularitati, respectiva participare va fi invalidata.

In cadrul acestei Campanii sunt acordate, prin tragere la sorti, un numar total de 9.000 de premii, dupa cum urmeaza:

 

Descriere Premiu

Valoare per bucata, fara TVA

Numar de premii

CILLIT BANG Wave Block Tropical Blossom, 39 gr

6.22

2000

CALGON - AUTOMAT TABLETE 12 tablete

16.34

2000

AIR WICK STICK - UP Levantica&Musetel

6.97

2000

VANISH - LICHID - 450ml

8.65

2000

FINISH Gel All In One Max Regular 650 ml

31.36

1000

Valoarea totala a premiilor este de 107.720 RON, pret de lista, TVA neinclusa.

Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a Produselor Participante).

Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii in bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii si nici cu valoarea lor in bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Campaniei rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

În cazul în care Câștigătorul unuia din premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu - neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Campanie.

Castigatorii vor fi desemnati pe loc, potrivit descrierii din Sectiunea 6 de mai sus - mecanismul Campaniei.

Pentru validarea castigatorului si acrodarea premiului, câștigătorii trebui să furnizeze promoterului datele personale (nume, prenume, numar de telefon si semnatura).

Dupa extragerea intrebarii despre unul dintre Produsele Participante si acordarea raspunsului corect promoterului, participantul va alege unul dintre produsele oferite ca premiu, in limita premiilor disponibile la promoter, din aceeasi categorie cu unul dintre Produsele Participante cumparate.

Participantul la Campanie, desemnat castigator, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

Premiile care, in baza prevederilor prezentului Regulament, nu se pot acorda, vor ramane la dispozitia Organizatorului, care poate dispune de ele cum considera de cuviinta.

Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal legea 227/ 2015 cu modificarile in vigoare.

Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din acest regulament. Orice alte declaraţii de venit şi cheltuieli ce derivă din câştigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câştigătorului.

Organizatorul nu va avea nici o răspundere faţă de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu această Campanie

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site