Ultimele Informații:
  1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Dettol. Pentru protectia familiei tale

Dettol. Pentru protectia familiei tale

Dettol. Pentru protectia familiei tale

Cumpără oricare produs Dettol, trimite numărul bonului fiscal prin SMS la numărul 1890* sau încarcă-l pe www.dettol.promorb.ro și poți câștiga unul din premiile puse în joc. Campania este organizată de Reckitt Benckiser (România) SRL și se desfășoară în perioada 01.10.2017 – 30.11.2017.


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEIREGULAMENTUL PROMOŢIEI AVON

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Dettol. Pentru protectia familiei tale”

 

ORGANIZATA IN PERIOADA 01.10.2017 – 30.11.2017

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

1.       Organizatorul Campaniei Promotionale Dettol. Pentru protectia familiei tale(denumită în continuare „Campania”) este societatea Reckitt Benckiser (România) S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu, nr 89-97, Corpul A,  Intrarea de Vest, etaj 5, sector 1, cod poștal 010624, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr.  J40/ 2034/2002, având codul unic de înregistrare 8411320, atribut fiscal RO, avand numar de operator de date personale 17338, denumită în continuare "Organizatorul".

2.       Campania se va desfăşura prin intermediul agentiei TNDC Avertising S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, str. Maxim  Gorki nr.20A, sec.1, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/10043/1998, cod unic de înregistrare RO11131583, în calitate de agenție de publicitate de creație și prin Touch Communications S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe, nr. 27, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6196/2015, cod unic de înregistrare RO34551632, în calitate de agenție de publicitate de implementare, desfăşurȃnd activităţi legate de implementarea Campaniei, gestionarea şi integrarea canalelor Campaniei, contactarea cȃştigătorilor şi inmȃnarea premiilor, denumită în cele ce urmează Agenția”. În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/ sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Agenţie, în calitate de împuternicit al Organizatorului.

3.       Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

4.      Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

5.       Campania este organizată și desfășurată pe întreg teritoriul României.

6.       Campania va începe pe data de 01.10.2017, ora 00:00:00, și va dura până pe 30.11.2017, ora 23:59:59, denumită în continuare “Perioada desfășurării Campaniei” sau “Perioada Campaniei”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

7.         Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei), care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

8.         Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, ai companiilor colaboratoare la aceasta Campanie, inclusiv ai Agentiei, si nici rudele pana la gradul IV inclusiv ale acestora.

9.         Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 5. REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

10.      Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

a.        în format electronic la adresa www.promorb.ro,

b.       pe pagina de Facebook Dettol Romania,

c.        în urma unei solicitări scrise, trimise la sediul Organizatorului, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

11.      Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile  pe  care  astfel  de  materiale  le  pot  conține  vor  fi  interpretate şi completate în  conformitate  cu  prevederile Regulamentului.

12.      Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulament. Orice act adițional la Regulament va fi autentificat de un notar public.

13.      Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

14.      Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

15.      Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PUBLICITARE

 

16.    Mecanismul campaniei este: cumpara orice produs marca „Dettol” (denumit in continuare IN MOD GEENRAL “Produsele Participante sauProdusele), trimite SMS la numarul 1890* cu numarul bonului fiscal/ facturii www.promorb.ro sau inscrie numarul bonului fiscal / facturii si numele magazinului pe site-ul www.promorb.ro, si, prin tragere la sorti, poti castiga unul din premiile Campaniei, descrise mai jos. Produsele pot fi achizitionate din orice tip de magazin (inclusiv, insa fara a se limita la comertul on-line) din Romania.

*Număr cu tarif normal, valabil in retelele Digi, Telekom, Orange și Vodafone.

17.    Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie este necesar ca participantii sa indeplineasca in mod cumulativ următoarele condiții:

a)       aibă drept de participare, respectiv îndeplinească condiţiile Secțiunii 4 de mai sus;

b)       achiziţioneze minim un Produs Participant la Campanie în Perioada Campaniei;

c)       Daca se inscrie prin SMS, trimită în Perioada Campaniei numărul  bonului fiscal/ facturii, prin SMS, la numărul 1890. Un mesaj SMS trebuie să conţină un singur număr de bon fiscal/ factura;

d)       Daca se inscrie on-line, insrie în Perioada Campaniei numărul  bonului fiscal/ facturii si numarul de telefon unde poate fi contactat pe site-ul web www.promorb.ro. O inscriere on-line trebuie să conţină un singur număr de bon fiscal/ factura;

e)       păstreze în original bonul/bonurile fiscal/ facturile de achiziție a Produselor Participante, in scopul validarii castigului, daca e cazul. Bonul/bonurile fiscal/ facturile trebuie sa fie in original;

f)        achizitiile de Produse Participante realizate în afara Perioadei desfasurarii Campaniei nu vor fi luate în considerare in vederea inscrierii in Campanie.

18.    După realizarea inscrierii, Participanţii vor primi un mesaj de confirmare a inscrierii, de indreptare a erorilor sau de respingere a inscrierii pe motiv ca nu sunt respectate prevederile Regulamentului, dupa caz. Aceste mesaje se vor trimite prin SMS sau vor fi generate automat pe site-ul web www.promorb.ro, in functie de modelitatea de inscriere.

19.    Un Participant se poate inscrie in Campanie cu mai multe bonuri fiscale/ facturi de achizitie a Produselor Participante, fie emise de aceleasi magazine, fie de magazine diferite. Cu toate acestea, un Participant nu se poate inscrie in Campanie de mai mult de 5 ori; in acest sens, un Participant este identificat prin numarul de telefon de pe care a trimis mesajul SMS de inscriere sau pe care l-a inscris pe site-ul web www.promorb.ro. Asadar, de pe acelasi numar de telefon se poate face o singura inscriere in Campanie.

20.    Inscrierile care nu respecta prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate si Participantul va fi instiintat in consecinta.

21.    Fara a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica situatia respectiva, iar in cazul in care sunt constatate neregularitati,  respectiva inregistrare va fi invalidata.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOARE PREMIILOR

 

22.    In cadrul acestei Campanii sunt acordate, prin tragere la sorti, un numar total de 99 premii, dupa cum urmeaza:

a.        90 de premii constand in seturi cu produse Dettol, fiecare set avand valoarea totala de 61,06 Lei, TVA neinclusa si cotinand urmatoarele produse marca Dettol:

                                                               i.      Sapun lichid 250 ml Sensitive x 2

                                                             ii.      Rezerva sapun lichid 750 ml Sensitive x 2

                                                           iii.      Trigger Surface Cleanser 500 ml x 2

                                                           iv.      Trigger Crisp Linen 500 ml x 2

                                                             v.      Trigger Green Apple 500 ml x 2

                                                           vi.      Trigger Sparkling Lemon 500 ml x 2

                                                          vii.      Spray Spring Waterfall 400 ml x2

b.       9 premii constand in vouchere pentru servicii de curatenie profesionala. Fiecare premiu de acest tip are valoarea de 590 Lei, fara TVA. Dupa stabilirea si validarea castigatorilor acestor premii, Agentia va stabili cu castigatorii detaliile exacte ale voucherelor, dupa cum urmeaza: castigatorul va comunica unde este situat imobilul unde doreste sa se efectueze serviciile de curatenie si care este structura si suprafata acestuia. Agentia va selecta firma care va asigura serviciile de curatenie, in functie de zona unde se afla imobilul si de tarifele practicate de firmele ce activeaza pe piata serviciilor de curatenie din zona respectiva. De asemenea, serviciile incluse in voucher se vor stabili de Agentie impreuna cu fiecare castigator, in functie de preferintele acestuia, de tarifele aplicabile in zona unde afla imobilul, de suprafata imobilului etc., cu conditia ca valoarea totala a serviciilor sa nu depaseasca suma de 590 Lei, fara TVA.

23.    Valoarea totala a premiilor este de 10.805,4 Lei, fara TVA.

24.    Acelasi Participant poate castiga doar un premiu in prezenta Campanie, indiferent de natura acestuia.

25.    Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a Produselor Participante, costul de trimitere a SMS-urilor si costurile de inscriere on-line).

26.    Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii in bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

27.    Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii si nici cu valoarea lor in bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Campaniei rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

28.    Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 3 zile de la data la care Agenția l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

29.    În cazul în care Câștigătorul unuia din premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu - neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Campanie.

 

SECTIUNEA 8. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 

30.    Tragerea la sorţi va fi electronică și se va desfăşura în prezenţa reprezentantilor Organizatorului, Agentiei si a unui notar public. Tragerea la sorti pentru acordarea premiilor va avea loc in maxim 14 zile calendaristice de la data finalizarii Perioadei Campaniei.

31.    La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate in Perioada desfasurarii Campaniei.

32.    Pentru fiecare premiu va fi extras un castigator si câte 3 rezerve. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, de mai jos, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

33.    Pentru orice neregularitate, Organizatorul si/ sau Agentia pot verifica originalitatea bonului fiscal/ facturii cu magazinul emitent, prin solicitarea unui duplicat, conform cu originalul.

34.    Lista câştigătorilor validaţi conţinând numele şi prenumele câştigătorilor şi premiile câştigate va fi publicată, potrivit prevederilor legale, în termen de maxim 10 de zile lucrătoare de la data validării câştigătorilor, pe website-ul www.promorb.ro.

 

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

 

10.1. Anunțarea câștigătorilor

35.    Anunțarea câştigatorilor se va face în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi, la numerele de telefon cu care câștigătorii s-au înscris în Campanie. Aceștia vor fi informaţi în legătura cu premiul câştigat şi procedura de validare.

36.    Reprezentanţii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu fiecare câştigător apelând numărul de telefon de pe care s-a realizat inscrierea in Campanie, de maximum 3 ori, în 3 zile diferite, în intervalul orar 9-17, la ore diferite. Dacă, din motive independente de voinţa Organizatorului, câştigătorul nu poate fi contactat de către Organizator în condiţiile stabilite (are telefonul închis sau nu răspunde la nici unul dintre apeluri), se va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase.

 

10.2. Validarea câștigătorilor

37.    Pentru validare, câștigătorii vor fi rugaţi furnizeze datele personale (nume, prenume şi adresa completă) şi trimită, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunţării, bonul fiscal/ factur in original sau, daca nu are originalul, o copie conforma cu originalul ce atestă achiziția Produselor Participante, precum și o copie a actului de identitate, prin e-mail, la adresa indicata in cadrul convorbirii telefonice de validare. Copia bonului fiscal/ facturii, precum şi cea a actului de identitate al câştigătorului trebuie scanate în format .jpg sau .pdf şi ataşate, subiectul e-mail-ului trebuie fie numele Campaniei, iar în corpul e-mail-ului trebuie scrise datele cu caracter personal ale câştigătorului (nume, prenume adresa completă).

38.    Copia buletinului/cărţii de identitate este necesară pentru îndeplinirea formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

39.    Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.

40.    În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

 

10.3. Acordarea premiilor

41.    Premiile vor fi expediate prin curier la adresa din buletinul/ cartea de identitate, sau alta adresa specificata de catre castigatori în momentul anunţării lor. Acordarea premiilor se va realiza în maxim 20 de zile lucrătoare de la data validării castigatorului și comunicării adresei de expeditie.

42.    La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe lângă datele de identificare ale câştigătorului, premiul câştigat, o declaraţie pe proprie răspundere a câştigătorului, în sensul îndeplineşte condiţiile de participare impuse de Regulament, data predării premiului şi semnătura acestuia.

43.    Participantul la Campanie, desemnat castigator in urma tragerii la sorti, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

44.    Premiile care, in baza prevederilor prezentului Regulament, nu se pot acorda, vor ramane la dispozitia Organizatorului, care poate dispune de ele cum considera de cuviinta.

 

SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 

45.    Bonurile fiscale/ facturile care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât şi orice altă imitaţie sunt considerate nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum şi celelalte companii implicate în Campanie nu îşi asumă nici o răspundere pentru bonurile fiscale/ facturile necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, şi nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

46.    Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor fiscale/ facturilor şi/sau de înstrăinarea acestora.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

 

47.    Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal legea 227/ 2015 cu modificarile in vigoare.

48.    Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din acest regulament. Orice alte declaraţii de venit şi cheltuieli ce derivă din câştigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câştigătorului.

49.    Organizatorul nu va avea nici o răspundere faţă de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu această Campanie

 

SECTIUNEA 12. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 

50.    Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul (taxele fiscale) aferent veniturilor obtinute de catre castigatori din premiile Campaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.

51.    Organizatorul Campaniei va acorda premii Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi care fac dovada achiziţionării Produselor Participante la Campanie.

52.    În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

53.    Eventualele contestatii pot fi transmise catre Agentie in termen de doua zile lucrătoare din momentul anunțării câștigătorilor pe website-ul www.promorb.ro face. Orice contestații sosite dupa această dată nu vor fi luate în considerare. Agențiile vor raspunde acestor contestaţii în termen de maxim doua zile lucratoare de la primirea acestora.

54.    În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

55.    Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

56.    Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

a.        Bonurile fiscale/ facturile deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului. Nici erorile furnizate de catre castigatori, nici acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Agentiei sau Organizatorului, acestea fiind in responsabilitatea exclusiva a Participanţilor. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui Câştigător, imposibilitatea inscrierii in Campanie datorită ilizibilitatii datelor personale, bonurilor fiscale inscrise;

b.       Imposibilitatea unui Câştigător de a intra in posesia premiului dorit;

c.        Reclamațiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire nu vor fi luate in considerae de catre Organizator;

d.       Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal/ factura inscrisa in Campanie;

e.        Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Agentia / Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanunţate ale serviciului de mesaje SMS, generate de reţelele de telefonie mobilă sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului;

f.        Situaţiile în care numărul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat şi ca atare Organizatorul nu va putea contacta participanţii la campanie;

g.       Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numărul scurt al Campaniei. Pentru înscrierile prin SMS, Organizatorul va considera câştigătoare persoana care răspunde la telefonul mobil de pe care s-a făcut înscrierea câştigătoare în momentul contactării telefonice de către Organizator pentru anunţarea câştigului.

h.       Situaţiile în care consumatorii achiziţionează în perioada Campaniei produse neparticipante;

57.    Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare care conţin informaţii false ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condiţiile de validare menţionate în prezentul Regulament.

58.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

59.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

60.    Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. Încercarea de fraudă, precum înscrierea aceleiaşi persoane folosind numere de telefon diferite vor rezulta în descalificarea respectivului participant şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

61.    Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Câştigătorilor, precum şi a calendarului extragerii sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia.

 

SECTIUNEA 13. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

62.    Prin înscrierea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor căștiga, numele și localitatea de reședință să fie facute publice și folosite în scopuri publicitare, fară alte obligații sau plăți.

63.    Organizatorul şi Agentia se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul şi Agenţia se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

64.    Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date și în special cele cu privire la:

a)       dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

b)       dreptul de opoziție potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

c)       dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

                              i.            dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

                            ii.            dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

                          iii.            realizarea notificării către terțe persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

65.    Agenția se obligă, de asemenea, să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Campaniei, căt și ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitata de timp, si, dacă este cazul, să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectările și prelucrarile de date cu caracter personal realizate în legatură cu înscrierea și participarea la Campanie.

 

SECȚIUNEA 14. ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

 

66.    Campania poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 si 1352 din Codul Civil.

67.    Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

68.    Daca un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forţă majoră.

 

SECTIUNEA 15. LITIGII

 

69.    Eventualele litigii aparute între Organizator, Agenție și Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice Participant are de semnalat un incident în legatura cu desfasurarea Campaniei, înainte de orice acțiune în justiție sau procedura contencioasa în fata oricărei autorități publice, acesta se va adresa Agenției cu o sesizare/reclamație în acest sens, în forma scrisa. Agenția, care este răspunzatoare de implementarea Campaniei,  va formula un răspuns scris la sesizarea/reclamația înaintata în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamției.

70.    În cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente material de la sediul Organizatorului.

71.    Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Agenției în termen de maxim 2 zile de la data incetarii Campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Agenția nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

 

SECTIUNEA 16. CLAUZE FINALE

 

72.    Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor.

73.    Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

74.    Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

 

S.C. RECKITT BENCKISER ROMANIA SRL,

Prin TOUCH COMMUNICATIONS SRL

 

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site