Ultimele Informații:
  1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Ia-ti ajutoarele la curatenie - tragere la sorti

Ia-ti ajutoarele la curatenie - tragere la sorti

Ia-ti ajutoarele la curatenie - tragere la sorti

Cumpara din orice magazin participant orice produs comercializat sub marcile Vanish, AirWick, Calgon, Cillit, Finish si Dettol, trimite SMS la numarul 3705 cu numarul bonului fiscal/ facturii fiscale si numele magazinului participant sau inscrie numarul bonului fiscal/ facturii fiscale si numele magazinului participant pe http://curatenie.promorb.ro/ si, prin tragere la sorti, poti castiga unul din premiile puse in joc!

Perioada: 15.10.2017 - 15.12.2017

Locație: National


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEIOrganizatorul Campaniei Promotionale “IA-TI AJUTOARELE LA CURATENIE - TRAGERE LA SORTI”  (denumită în continuare „Campania”) este societatea Reckitt Benckiser (România) S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu, nr 89-97, Corpul A,  Intrarea de Vest, etaj 5, sector 1, cod poștal 010624, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr.  J40/ 2034/2002, având codul unic de înregistrare 8411320, atribut fiscal RO, avand numar de operator de date personale 17338, denumită în continuare "Organizatorul".

Campania se va desfăşura prin intermediul agentiei The Other Agency SRL, cu sediul în în Bucureşti, str Ghidigeni, nr 49, sector 5, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr J40/ 13771/ 2014, Cod Unic de Inregistrare RO33844740,  în calitate de Agenţie împuternicită, desfăşurȃnd activităţi legate de implementarea Campaniei, gestionarea şi integrarea canalelor Campaniei, contactarea cȃştigătorilor şi inmȃnarea premiilor, denumită în cele ce urmează „Agenția”. În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/ sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Agenţie, în calitate de împuternicit al Organizatorului.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

Campania este organizată și desfășurată pe întreg teritoriul României, in cadrul magazinelor mentionate in Anexa 1 la prezentul Regulament (denumite in continuare  “Magazinele Participante”).

Campania va începe pe data de 15 octombrie 2017, ora 00:00:00, și va dura până pe 15 decembrie 2017, ora 23:59:59, denumită în continuare “Perioada desfășurării Campaniei” sau “Perioada Campaniei”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei), care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, ai companiilor colaboratoare la aceasta Campanie, inclusiv ai Agentiei, si nici rudele pana la gradul IV inclusiv ale acestora.

Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

în format electronic la adresa www.promorb.ro;

în urma unei solicitări scrise, trimise la sediul Organizatorului, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile  pe  care  astfel  de  materiale  le  pot  conține  vor  fi  interpretate şi completate în  conformitate  cu  prevederile Regulamentului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulament. Orice act adițional la Regulament va fi autentificat de un notar public.

Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

Mecanismul Campaniei este urmatorul: cumpara din orice Magazin Participant orice produs comercializat sub marcile Vanish, AirWick, Calgon, Cillit, Finish si Dettol (denumite in continuare in mod general “Produsele Participante” sau “Produsele”), trimite SMS la numarul 3705* cu numarul bonului fiscal/ facturii si numele Magazinului Participant sau inscrie numarul bonului fiscal / facturii si numele Magazinului Participant pe site-ul www.promorb.ro, si, prin tragere la sorti, poti castiga unul din premiile Campaniei, descrise mai jos.

Număr cu tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange și Telekom.

Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie este necesar ca participantii sa indeplineasca in mod cumulativ următoarele condiții:

Să aibă drept de participare, respectiv să îndeplinească condiţiile Secțiunii 4 de mai sus;

Să achiziţioneze minim un Produs Participant la Campanie în Perioada Campaniei;

Daca se inscrie prin SMS, să trimită în Perioada Campaniei numărul  bonului fiscal/ facturii, prin SMS, la numărul 3705. Un mesaj SMS trebuie să conţină un singur număr de bon fiscal/ factura;

Daca se inscrie on-line, să insrie în Perioada Campaniei numărul  bonului fiscal/ facturii si numarul de telefon unde poate fi contactat pe site-ul web promorb.ro. O inscriere on-line trebuie să conţină un singur număr de bon fiscal/ factura;

Să păstreze în original bonul/bonurile fiscal/ facturile de achiziție a Produselor Participante, in scopul validarii castigului, daca e cazul. Bonul/bonurile fiscal/ facturile trebuie sa fie in original;

Achizitiile de Produse Participante realizate în afara Perioadei desfasurarii Campaniei nu vor fi luate în considerare in vederea inscrierii in Campanie.

După realizarea inscrierii, Participanţii vor primi un mesaj de confirmare a inscrierii, de indreptare a erorilor sau de respingere a inscrierii pe motiv ca nu sunt respectate prevederile Regulamentului, dupa caz. Aceste mesaje se vor trimite prin SMS sau vor fi generate automat pe site-ul web www.promorb.ro, in functie de modelitatea de inscriere.

Un Participant se poate inscrie in Campanie cu mai multe bonuri fiscale/ facturi de achizitie a Produselor Participante, fie emise de aceleasi magazine, fie de magazine diferite. Cu toate acestea, un Participant nu se poate inscrie in Campanie de mai mult de 5 ori; in acest sens, un Participant este identificat prin numarul de telefon de pe care a trimis mesajul SMS de inscriere sau pe care l-a inscris pe site-ul web www.promorb.ro. Asadar, de pe acelasi numar de telefon se poate face o singura inscriere in Campanie.

Inscrierile care nu respecta prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate si Participantul va fi instiintat in consecinta.

Fara a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica situatia respectiva, iar in cazul in care sunt constatate neregularitati,  respectiva inregistrare va fi invalidata.

 

In cadrul acestei Campanii sunt acordate, prin tragere la sorti, un numar total de 15 premii, dupa cum urmeaza:

5 (cinci)  premii constand in.masini de spalat vase incorporabile BEKO modelul DIS15011-G. Fiecare premiu de acest tip are valoarea de 1023 RON, TVA neinclusa;

10 (zece)  premii constand in aspiratoare Daewoo modelul RC-224L, 1400W. Fiecare premiu de acest tip are valoarea de 202 RON, TVA neinclusa.

Valoarea totala a premiilor este de 7135 RON, TVA neinclusa.

Acelasi Participant poate castiga doar un premiu in prezenta Campanie, indiferent de natura acestuia.

Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a Produselor Participante, costul de trimitere a SMS-urilor si costurile de inscriere on-line).

Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii in bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii si nici cu valoarea lor in bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Campaniei rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 3 zile de la data la care Agenția l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

În cazul în care Câștigătorul unuia din premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu - neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Campanie.

Tragerea la sorţi va fi electronică și se va desfăşura în prezenţa reprezentantilor Organizatorului, Agentiei si a unui notar public. Tragerea la sorti pentru acordarea premiilor va avea loc in maxim 14 zile calendaristice de la data finalizarii Perioadei Campaniei.

La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate in Perioada desfasurarii Campaniei.

Pentru fiecare premiu va fi extras un castigator si câte 3 rezerve. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, de mai jos, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

Pentru orice neregularitate, Organizatorul si/ sau Agentia pot verifica originalitatea bonului fiscal/ facturii cu magazinul emitent, prin solicitarea unui duplicat, conform cu originalul.

Lista câştigătorilor validaţi conţinând numele şi prenumele câştigătorilor şi premiile câştigate va fi publicată, potrivit prevederilor legale, în termen de maxim 10 de zile lucrătoare de la data validării câştigătorilor, pe website-ul www.promorb.ro.

Anunțarea câștigătorilor

Anunțarea câştigatorilor se va face în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi, la numerele de telefon cu care câștigătorii s-au înscris în Campanie. Aceștia vor fi informaţi în legătura cu premiul câştigat şi procedura de validare.

Reprezentanţii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu fiecare câştigător apelând numărul de telefon de pe care s-a realizat inscrierea in Campanie, de maximum 3 ori, în 3 zile diferite, în intervalul orar 09:00-18:00, la ore diferite. Dacă, din motive independente de voinţa Organizatorului, câştigătorul nu poate fi contactat de către Organizator în condiţiile stabilite (are telefonul închis sau nu răspunde la nici unul dintre apeluri), se va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase.

10.2. Validarea câștigătorilor

Pentru validare, câștigătorii vor fi rugaţi să furnizeze datele personale (nume, prenume şi adresa completă) şi să trimită, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunţării, bonul fiscal/ factur in original sau, daca nu are originalul, o copie conforma cu originalul ce atestă achiziția Produselor Participante, precum și o copie a actului de identitate, prin e-mail, la adresa indicata in cadrul convorbirii telefonice de validare. Copia bonului fiscal/ facturii, precum şi cea a actului de identitate al câştigătorului trebuie scanate în format .jpg sau .pdf şi ataşate, subiectul e-mail-ului trebuie să fie numele Campaniei, iar în corpul e-mail-ului trebuie scrise datele cu caracter personal ale câştigătorului (nume, prenume adresa completă).

Copia buletinului/cărţii de identitate este necesară pentru îndeplinirea formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.

În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

10.3. Acordarea premiilor

Premiile vor fi expediate prin curier la adresa din buletinul/ cartea de identitate, sau alta adresa specificata de catre castigatori în momentul anunţării lor. Acordarea premiilor se va realiza în maxim 20 de zile lucrătoare de la data validării castigatorului și comunicării adresei de expeditie.

La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe lângă datele de identificare ale câştigătorului, premiul câştigat, o declaraţie pe proprie răspundere a câştigătorului, în sensul că îndeplineşte condiţiile de participare impuse de Regulament, data predării premiului şi semnătura acestuia.

Participantul la Campanie, desemnat castigator in urma tragerii la sorti, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

Premiile care, in baza prevederilor prezentului Regulament, nu se pot acorda, vor ramane la dispozitia Organizatorului, care poate dispune de ele cum considera de cuviinta. 

Bonurile fiscale/ facturile care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât şi orice altă imitaţie sunt considerate nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum şi celelalte companii implicate în Campanie nu îşi asumă nici o răspundere pentru bonurile fiscale/ facturile necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, şi nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor fiscale/ facturilor şi/sau de înstrăinarea acestora.

Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal legea 227/ 2015 cu modificarile in vigoare.

Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din acest regulament. Orice alte declaraţii de venit şi cheltuieli ce derivă din câştigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câştigătorului.

Organizatorul nu va avea nici o răspundere faţă de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu această Campanie

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul (taxele fiscale) aferent veniturilor obtinute de catre castigatori din premiile Campaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.

Organizatorul Campaniei va acorda premii Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi care fac dovada achiziţionării Produselor Participante la Campanie.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

Eventualele contestatii pot fi transmise catre Agentie in termen de doua zile lucrătoare din momentul anunțării câștigătorilor pe website-ul www.promorb.ro. Orice contestații sosite dupa această dată nu vor fi luate în considerare. Agențiile vor raspunde acestor contestaţii în termen de maxim doua zile lucratoare de la primirea acestora.

În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

Bonurile fiscale/ facturile deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului. Nici erorile furnizate de catre castigatori, nici acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Agentiei sau Organizatorului, acestea fiind in responsabilitatea exclusiva a Participanţilor. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui Câştigător, imposibilitatea inscrierii in Campanie datorită ilizibilitatii datelor personale, bonurilor fiscale inscrise;

Imposibilitatea unui Câştigător de a intra in posesia premiului dorit;

Reclamațiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire nu vor fi luate in considerae de catre Organizator;

Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal/ factura inscrisa in Campanie;

Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Agentia / Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanunţate ale serviciului de mesaje SMS, generate de reţelele de telefonie mobilă sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului;

Situaţiile în care numărul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat şi ca atare Organizatorul nu va putea contacta participanţii la campanie;

Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numărul scurt al Campaniei. Pentru înscrierile prin SMS, Organizatorul va considera câştigătoare persoana care răspunde la telefonul mobil de pe care s-a făcut înscrierea câştigătoare în momentul contactării telefonice de către Organizator pentru anunţarea câştigului.

Situaţiile în care consumatorii achiziţionează în perioada Campaniei produse neparticipante;

Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare care conţin informaţii false ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condiţiile de validare menţionate în prezentul Regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. Încercarea de fraudă, precum înscrierea aceleiaşi persoane folosind numere de telefon diferite vor rezulta în descalificarea respectivului participant şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Câştigătorilor, precum şi a calendarului extragerii sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia. 

Prin înscrierea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor căștiga, numele și localitatea de reședință să fie facute publice și folosite în scopuri publicitare, fară alte obligații sau plăți.

Organizatorul şi Agentia se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul şi Agenţia se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date și în special cele cu privire la:

dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

dreptul de opoziție potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

realizarea notificării către terțe persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Agenția se obligă, de asemenea, să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Campaniei, căt și ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitata de timp, si, dacă este cazul, să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectările și prelucrarile de date cu caracter personal realizate în legatură cu înscrierea și participarea la Campanie.

Campania poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 si 1352 din Codul Civil.

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

Daca un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forţă majoră. 

Eventualele litigii aparute între Organizator, Agenție și Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice Participant are de semnalat un incident în legatura cu desfasurarea Campaniei, înainte de orice acțiune în justiție sau procedura contencioasa în fata oricărei autorități publice, acesta se va adresa Agenției cu o sesizare/reclamație în acest sens, în forma scrisa. Agenția, care este răspunzatoare de implementarea Campaniei,  va formula un răspuns scris la sesizarea/reclamația înaintata în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamției.

În cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente material de la sediul Organizatorului.

Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Agenției în termen de maxim 2 zile de la data incetarii Campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Agenția nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor.

Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

Magazin Participant

Adresa

Carrefour Bucuresti - Militari

Autostrada Bucuresti-Pitesti, Km 11.4, Comuna Chiajna, Jud. Ilfov

Carrefour Bucuresti - Orhideea

Splaiul Independentei, Nr. 210-210b (Grozavesti), Sector 6, Bucuresti

Carrefour Bucuresti - Unirii

Bd-Ul Corneliu Coposu, Nr. 2, Sector 3, Bucuresti

Carrefour Bucuresti Mega Mall

Bd-Ul Pierre De Coubertin, Nr. 3-5, Sector 2, Bucuresti

Carrefour Bucuresti - Park Lake

Str. Liviu Rebreanu, Nr 4, Sector 3

Carrefour Bucuresti - Berceni

Bd-Ul Metalurgiei, Nr. 12-18, Sector 4, Bucuresti

Carrefour Bucuresti - Vulcan

Soseaua Mihail Sebastian, Nr. 88, Sector 5, Bucuresti

Carrefour Bucuresti - Vitan

Soseaua Vitan-Barzesti, Nr. 7a, Sector 4, Bucurest

Carrefour Bucuresti - Baneasa

Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Nr. 44a, Sector 1, Bucuresti

Carrefour Bucuresti - Colentina

Soseaua Colentina, Nr. 426-426a, Sector 2, Bucuresti

Carrefour Bucuresti - Coloseum

Soseaua Chitilei, Nr. 284, Sector 1, Bucuresti

Carrefour Bucuresti Veranda

Strada Ziduri Moși 23, București 021203

Carrefour Timisoara Str Calea Sagului

Calea Sagului, Nr. 100, Timisoara, Jud. Timis

Carrefour Brasov

Calea Bucuresti, Nr. 107, Brasov, Jud. Brasov

Carrefour Sibiu

Soseaua Sibiului, Nr.5, Dn1, Km 306, Comuna Selimbar, Jud. Sibiu

Carrefour Cluj Avram Iancu

Strada Avram Iancu, Nr.492-500, Floresti, Jud. Cluj

 Carrefour Botosani

Bd-Ul Mihai Eminescu, Nr. 2, Botosani, Jud. Botosani

 Carrefour Iasi Era

Calea Pacurari, Nr. 121, Iasi, Jud. Iasi

 Carrefour Iasi-Str. Bucium Nr.

Baza 3, Str. Bucium, Nr. 36, Iasi, Jud. Iasi

 Carrefour Suceava

Calea Unirii, Nr. 27b, Suceava, Jud. Suceava

 Carrefour Piatra Neamt

Bd-Ul Decebal, Nr. 79, Piatra Neamt, Jud. Neamt

Carrefour Braila

Dn 21, Sat Varsatura, Comuna Chiscani, Jud. Braila

Carrefour Constanta-Tomis 401

Bd-Ul Tomis, Nr. 391, Constanta, Jud. Constanta

Carrefour Galati

Bd-Ul George Cosbuc, Nr. 251, Galati, Jud. Galati

Carrefour Pitesti

Intersectia Dn 65b Cu A1, Comuna Bradu, Jud. Arges

Carrefour Drobeta

Bd-Ul Mihai Viteazul, Nr. 78, Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinti

Carrefour Targu Jiu

Strada Termocentralei, Nr. 10, Targu Jiu, Jud. Gorj

Carrefour Buzau

Bd-Ul Unirii, Nr. 232, Buzau, Jud. Buzau

Carrefour Focsani Calea Moldovei, Dn2

Calea Moldovei, Nr. 32, Focsani, Jud. Vrancea

Carrefour Ploiesti

Dn 1b, Km 6, Comuna Blejoi, Jud. Prahova

Carrefour Oradea

Strada Nufarului, Nr. 30, Oradea, Jud. Bihor

Carrefour Oradea Str. Calea Aradului

Calea Aradului, Nr. 62, Oradea, Jud. Bihor

Auchan Drumul Taberei

Strada Brasov, Nr 25, Sector 6, Bucuresti

Auchan Militari

Bld. Iuliu Maniu Nr 546-560, Sector 6, Bucuresti

Auchan Crangasi

Bd Constructorilor, Nr 16a, Sector 6, Bucuresti

Auchan Cotroceni

Strada Vasile Milea, Nr. 4,Bucuresti

Auchan Titan

Bd 1 Decembrie 1918, Nr 33a, Sector 3, Bucuresti

Auchan Pallady

Bd Theodor Pallady, Nr 51, Sector 3,Bucuresti

Auchan Vitan

Calea Vitan, Nr. 236, Sector 3, Bucuresti

Auchan Berceni

Dealul Bisericii Nr. 67 - 109, Sector 4,Bucuresti

Auchan Timisoara

Str Demetriade Nr 1, 300088, Timisoara (In Incinta Iulius Mall)

Auchan Deva

Calea Zarandului, Nr 87, 330182, Deva

Auchan Timisoara Nord

Calea Aradului, Nr. 56, 300291, Timisoara

Auchan Timisoara Sud

Calea Sagului, Nr. 223, Com. Giroc, 307220, Jud. Timis

Auchan Brasov Vest

Acces Din Strada Zaharia Stancu, Nr 1, Brasov

Auchan Sibiu

Shopping City Sibiu, Dn1, Km 306, Selimbar, 557260, Jud. Sibiu

Auchan Brasov 2

Sos Cristianului, Nr. 5,  500053, Brasov

Auchan Targu Mures

Str. Gheorghe Doja, Nr. 243, 540228, Tg.  Mures

Auchan Cluj

Str. Alexandru Vaida Voievod Nr 53-55, 400436, Cluj (In Iulius Mall)

Auchan Cluj Nord

Bd. Muncii, Nr. 1-15, 400641, Cluj-Napoca

Auchan Targu Mures Sud

Bd. 1 Decembrie 1918, Nr 291, 540510, Targu Mures

 Auchan Suceava

Calea Unirii Nr 22, 720018, Suceava (In Incinta Iulius Mall)

 Auchan Iasi

Palas Mall, Strada Palas 5c, Iași 700051, România

 Auchan Bacau

Republicii, Nr. 181, Bacau , 600303, Jud. Bacau

Auchan Constanta

Bd Aurel Vlaicu, Nr 220, 900380, Constanta (In Maritimo Shopping Center)

Auchan Constanta Sud

Sos. Mangaliei, Nr. 195a,  900082, Constanta

Auchan Galati

Bd. Galati, Nr 3a, 800654, Galati

Auchan Craiova

Calea Bucuresti, Nr 80, 200440, Craiova (In Electroputere Parc)

Auchan Pitesti

Comuna Bradu, Sat Geamana, Dn 65 B, Nr F4, 117141, Jud Arges

Auchan Craiova Craiovita

Calea Severinului 5a, Craiova 200233, Romania

Auchan Pitesti Gavana

Str. Dobrogeanu Gherea Nr. 1, 110104, Pitesti

Auchan Ploiesti

Comuna Blejoi, Sat Blejoi, Nr 1200, Jud. Prahova

Auchan Baia Mare

Bulevardul București 144, Baia Mare 430013, Romania

Auchan Oradea

Str. Ogorului, Nr. 171,  410554, Oradea, Jud. Bihor

Auchan Satu Mare

Strada Careiului, Satu Mare 440187, Romania

Romania Hypermarche - Lujerului

Bulevardul Iuliu Maniu, Nr. 19, Sector 6

Romania Hypermarche - Sos.Vergului

Soseaua Vergului, Nr. 20, Sector 2

Romania Hypermarche - Berceni

Calea Vacaresti, Nr. 391, Sector 4

Romania Hypermarche - Alexandriei

Sos. Alexandriei, Nr 152-154

Romania Hypermarche - Cluj B-Dul 1 Dec

Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 142

 Romania Hypermarche - Bacau

Str. Milcov, Nr. 2-4, Bacau

Romania Hypermarche - Constanta

B-Dul Alexandru Lapusneanu, Constanta

Romania Hypermarche - Constanta Bratianu

Str. Cumpenei, Nr. 2 (Langa Pod Butelii), Constanta

Romania Hypermarche - Drobeta Turnu Severin

Str. Constructorului Nr.1 (Intrare Din Bulevardul Mihai Viteazu, Langa Stadionul Municipal -Targul Veterani) Drobeta-Turnu Severin, Judet: Mehedinti, Cod Postal: 22022

Romania Hypermarche - Ploiesti

Str. Calomfirescu, Nr. 2 (In Incinta Mall Afi Palace)

Romania Hypermarche - Baia Mare

Str. Victoriei, Nr. 73

Kaufland - Alba Iulia - C-Lea Motilor

Calea Motilor Fn, Jud Alba

Kaufland - Alexandria - C Moldovei

Bd. Bucuresti, Jud. Teleorman

Kaufland - Aparatorii Patriei

Soseaua Oltenitei, Nr. 388, Sector 4, Mun. Bucuresti

Kaufland - Arad - Banu Maracine

Str. Banu Maracine, Jud Arad

Kaufland - Arad 2

Calea Aurel Vlaicu, Nr. 139 - 151, Arad, Jud. Arad

Kaufland - Arad 3 - Micalaca

Calea Radnei Nr. 128 -130 , Arad, Jud. Arad

 Kaufland - Bacau - Str Enea Nicu 1

Str. Enea Nicu, Nr.1, Jud Bacau

 Kaufland - Bacau Milcov

Str.Milcov, Nr. 3-5, Jud. Bacau

Kaufland - Baia Mare 1 - George Cosbuc

George Coşbuc, Nr. 38, Baia Mare, Jud Maramures

Kaufland - Baia-Mare 2 - Unirii 21

Bd. Unirii Nr. 21, Jud Maramures

Kaufland - Bistrita 1 - Independentei

Str. Independentei Nr 97-99, Jud Bistrița-Năsăud

Kaufland - Bistrita 2 - Calea Moldovei

Bistrita, Calea Moldovei, Jud. Bistrita Nasaud

 Kaufland - Botosani - Str.Golescu

Str. Golescu Nr.22, Jud Botoșani

Kaufland - Braila

Str. Mecanizatorilor, Nr. 4, Jud Braila

Kaufland - Braila 2 - Dorobantilor

Blvd. Dorobanților Nr. 413, Braila, Jud Braila

Kaufland - Brasov - Avram Iancu

Str. Avram Iancu , Nr. 62, Brasov

Kaufland - Brasov - Calea Bucuresti

Intersectia Calea Bucuresti Cu Strada Poienelor, Jud Brașov

Kaufland - Bucuresti - Barbu Vacarescu

Str. Barbu-Vacarescu, Nr. 120-144, Municipiul Bucuresti

Kaufland - Bucuresti - Colentina

Şoseaua Colentina Nr 6

Kaufland - Bucuresti - Mihai Bravu

Str. Racari Nr. 5, Sector 3 , Mun. Bucuresti, Municipiul Bucuresti

Kaufland - Bucuresti - Sebastian

Str. Mihail Sebastian, Nr.88, Municipiul Bucuresti

Kaufland - Bucuresti Basarab

Bd.Orhideelor Nr 46, Sector 1, Mun. Bucuresti

Kaufland - Bucuresti Brancusi

Str. Valea Oltului, Nr. 195-197, Sector 6, Mun. Bucuresti

Kaufland - Bucuresti Ferentari

Calea Ferentari Nr.62, Sector 5, Mun. Bucuresti

Kaufland - Bucuresti Tudor Vladimirescu

B-Dul 1 Mai, Nr. 51-55, Sector 6, Mun. Bucuresti

Kaufland - Bucurestii Noi

Blv. Bucurestii Noi, Nr.50b, Sector 1, Mun. Bucuresti

Kaufland - Buzau - Str. Frasinului

Str. Frasinet, Jud Buzau

Kaufland - Calarasi

Str. Eroilor, Nr. 49b, Municipiul Calarasi, Jud. Calarasi

Kaufland - Campina

Str.Nicolae Balcecu Nr.46, Jud Prahova

Kaufland - Campulung - Raului Nr 10

Str.Raului Nr.10, Jud Arges

Kaufland - Caransebes

Str. Ardealului, Jud Caraș-Severin

Kaufland - Carei

Mihai Viteazul, Jud Satu Mare

Kaufland - Cluj 1 - Campului

Str. Câmpului Nr. 9-19, Jud. Cluj

Kaufland - Cluj 2 - Fabricii

Str. Fabricii Nr. 12, Jud. Cluj

Kaufland - Codlea - Vulcanului 2a

Str. Vulcanului 2a, Jud Brasov

Kaufland - Constanta - 1 Decembrie

Bdul. 1 Dec. 1918, Nr. 21, Jud Constanța

Kaufland - Constanta - Aurel Vlaicu

B-Dul Aurel Vlaicu, Nr. 52, Municipiul Constanta

Kaufland - Craiova 1 - Calea Bucuresti

Str. Calea Bucuresti  142, Jud Dolj

Kaufland - Craiova 1 Mai

Str. Dr. Nicolae Ionescu Sisesti, Nr. 23 - 23 A, Craiova

Kaufland - Craiova 2 - Tineretului

Bld. Tineretului , Nr 6-6a, Jud Dolj

Kaufland - Curtea De Arges

Str. Albesti Fn, Municipiul Curtea De Arges, Jud. Arges

Kaufland - Deva

Str. Zarandului Fn, Jud Hunedoara

Kaufland - Drobeta Turnu Severin

Str. Calea Tg Jiului, Nr. 44, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinti

Kaufland - Fagaras

Str. Tudor Vladimirescu, Jud Brasov

 Kaufland - Falticeni

Str. Armatei, Nr. 3, Municipiul Falticeni, Jud. Suceava

Kaufland - Focsani - Brailei

Str. Brailei Nr. 102, Jud Vrancea

Kaufland - Galati - Otelarilor

Str. Otelarilor, Micro 21, Jud Galati

Kaufland - Galati 2 - Henri Coanda

Str.Viitorului Nr.66, Jud Galati

Kaufland - Gheorgheni

Str. Fratiei, Jud Harghita

Kaufland - Giurgiu - B-Dul Buc.

Bulevardul Bucuresti, Jud Giurgiu

Kaufland - Hunedoara - Avram Iancu

Str. Avram Iancu Nr. 9a, Jud Hunedoara

 Kaufland - Iasi 1 - Mitropolit Varlaam

Str. Mitropolit Varlaam, Nr.54, Jud Iasi

 Kaufland - Iasi 2 - Str. Pavlov

Str. Pavlov, Nr. 14, Jud Iasi

 Kaufland - Iasi 3 - Pacurari

Str. Pacurari Nr. 92, Jud Iasi

 Kaufland - Iasi 4 - Chimiei

Str. Chimiei, Nr. 2, Municipiul Iaşi, Jud. Iaşi

Kaufland - Lugoj - Timisorii 131

Str. Timisorii, Nr. 131, Mun Lugoj, Jud. Timis

Kaufland - Mangalia

Str. Lavrion, Nr. 30, Mangalia, Jud Constanta

Kaufland - Medgidia - Independentei

Str. Independentei Nr. 12, Medgidia , Jud. Constanta

Kaufland - Medias-Str Soarelui

Str. Soarelui, Jud Sibiu

Kaufland - Miercurea-Ciuc

Str. Lunca Mare, Jud Harghita

Kaufland - Mioveni -Tarla 18

Str. Virtutii, Jud Arges

Kaufland - Navodari

Str. Constantei Nr. 26,Mun. Navodari, Jud. Constanta

Kaufland - Odorheiu Secuiesc

Str. Bethlen Gabor Nr.73, Jud Harghita

 Kaufland - Onesti - Str. Toamnei

Strada Victor Babes Nr 5, Jud Bacau

Kaufland - Oradea

Bd Borsului Nr 6, Jud. Bihor

Kaufland - Oradea 2

Str. Nufarului, Nr. 110, Oradea, Jud. Bihor

Kaufland - Oradea Iosia

Str. Stefan Octavian Iosif, Nr. 3, Jud. Bihor

Kaufland - Orastie

Str. Armatei, Jud Hunedoara

 Kaufland - Piatra Neamt - Obor

Str. Obor, Jud Neamt

Kaufland - Pitesti 1 - Exercitiului

Str. Exercitiu Nr 216, Jud Arges

Kaufland - Pitesti 2 - Str. Nicolae

Str. Nicolae Balcescu, Nr. 91-95, Jud Arges

Kaufland - Ploiesti 1 - Vestului

Şos. Vestului Nr. 9

Kaufland - Ploiesti 2 - Republicii

Str. Republicii, Municipiul Ploiesti, Jud Prahova

Kaufland - Reghin - Garii

Strada Garii Nr. 23-25, Jud Mures

Kaufland - Resita - B-Dul Muncii

Bd. Muncii Nr.21, Jud Caraș-Severin,

Kaufland - Rm Sarat

Str. Contantin Brancoveanu Nr .42, Jud Buzău

Kaufland - Rm Valcea - Barajului 32-34

Str. Barajului 32-34, Jud Valcea

Kaufland - Rm Valcea - Gib Mihailescu

Str. Gib Mihăiescu Nr. 30, Jud Valcea

 Kaufland - Roman - Sucedava

Suceava Artera Ocolitoare Fn, Jud Neamt

Kaufland - Satu Mare - Careiului

Str. Careiului, Nr. 9,11,13, Jud Satu Mare

Kaufland - Sebes

Str. Industriilor Nr. 2, Jud Alba

Kaufland - Sf Gheorghe

Str. Lunca Oltului , Fn , Sf. Gheorghe, Jud Covasna

Kaufland - Sibiu - Dn 1 Comuna Selimbar

Dn 1 Comuna Selimbar, Jud Sibiu

Kaufland - Sibiu 2- Polsib

Sos. Alba Iulia, Nr. 40 , Jud Sibiu

Kaufland - Sighisoara

Str.Mihai Viteazu, Jud Mures

Kaufland - Slatina

Bld. Nicolae Titulescu, Nr. 29, Jud Olt

Kaufland - Slatina Nicolae Iorga

Str. Nicolae Iorga, Nr. 46, Slatina, Jud. Olt

Kaufland - Slobozia - Dn2a

Str. Theodor, Jud Ialomita

 Kaufland - Suceava - Universitatii

Str Universitatii, Nr 15-17,19, Jud Suceava

Kaufland - Targoviste - Lt.Stancu Ion

Str. Lt. Stancu Ion Nr. 2c, Jud Dâmbovița

Kaufland - Targoviste 2

Str. Unirii, Nr. 18, Mun. Targoviste, Jud. Dambovita

Kaufland - Targu Jiu

Str. Luncilor - Termocentralei, Jud Gorj

Kaufland - Tg Mures - Gh.Doja

Str. Gheorghe Doja Nr.64-68, Jud Mures

Kaufland - Tg Mures 2

Str. Livezeni, Nr. 6a, Targu Mures, Jud. Mures

Kaufland - Tg Secuiesc

Str. Cernatului, Jud Covasna

Kaufland - Timisoara 1 - Ghe. Lazar

Str. Gh. Lazăr Nr 26, Jud Timis

Kaufland - Timisoara 2 - Bojinca

Str. D. Bojinca Nr. 4, Jud Timis

Kaufland - Timisoara 3 - Dumbravita

Str. Conac Nr.51, Comuna Dumbravita, Jud Timis

Kaufland - Timisoara 4- Fabricii

Str. Strada Mihail Kogalniceanu Nr. 11-15; 300126, Timisoara, Jud Timis

Kaufland - Tulcea - Libertatii 5

Str. Liberbatii Nr.5, Jud Tulcea

Kaufland - Turda - Calea Victoriei

Str. Calea Victoriei, Jud Cluj

 Kaufland - Vaslui

Bd. Decebal, Jud Vaslui

Kaufland - Zalau - Sf.Vineri

Str. Sfanta Vineri, Jud Salaj

Kaufland Bucuresti - Electroaparataj

Soseaua Pantelimon, Nr. 244-246, Sector 2, Municipiul Bucuresti

Kaufland Bucuresti - Valea Cascadelor

Str. Valea Cascadelor, Sector 6, Municipiul Bucuresti

Kaufland Petrosani

Str. Livezeni Dn 66, Nr. 12c, Municipiul Petrosani, Jud. Hunedoara

Kaufland Ploiesti Democratiei

Str. Piata 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Municipiul Ploiesti, Jud. Prahova

Kuafland Galati 4

Str. Brailei, Nr. 144 , Mun.Galati , Jud Galati

Kaufland - Gherla

Str. Haşdăţii, Nr.1, Mun. Gherla, Jud. Cluj

 Kaufland - Comanesti

Str.Vasile Alecsandri Nr.18, Jud Bacau

 Kaufland - Pascani

Str. Moldovei Fn, Municipiul Pascani, Jud. Iasi

 Kaufland - Radauti

Str. Stefan Cel Mare, Nr.101d -103, Municipiul Radauti, Jud. Suceava

 Kaufland - Vatra Dornei

Str. 22 Decembrie, Nr. 24, Mun. Vatra Dornei, Jud. Suceava

Kaufland - Tecuci

Strada Principala, Jud Galati

Kaufland - Sighet

Str. Bogdan Voda Nr 164 -170, Jud Maramureș

Selgros Cash & Carry Dr Taberei

Str. Valea Cascadelor Nr. 26 B București

Selgros Cash & Carry Pantelimon

B-Dul Biruinţei Nr. 90, Pantelimon - Ilfov Bucureşti

Selgros Cash & Carry Berceni

Str. Turnu Măgurele Nr. 92-108, Sector 4, Bucureşti

Selgros Cash & Carry Baneasa

Soseaua Bucureşti-Ploieşti Nr. 55-65 Bucureşti-Băneasa

Selgros Cash & Carry Arad

Calea Radnei Nr. 294 Arad,

Selgros Cash & Carry Timisoara

Calea Aradului Nr. 64 Timișoara,

Selgros Cash & Carry Brasov

Calea Bucureşti Nr. 231 Braşov,

Selgros Cash & Carry Alba Iulia

B-Dul Republicii Nr. 30a, Alba Iulia,  Jud. Alba

Selgros Cash & Carry Cluj

Calea Someseni Nr.8 Cluj Napoca,

Selgros Cash & Carry Tg Mures

Comuna Ernei Nr. 591 Târgu Mureș, Ro

Selgros Cash & Carry Tg Mures

Str. Gheorghe Doja Nr 62/62 A, Târgu Mureș,, Ro

Selgros Cash & Carry Bacau

Str. Prelungirea Bradului Nr. 135b Bacău,

Selgros Cash & Carry Iasi

Soseaua Nicolina Nr. 57a Iasi,

Selgros Cash & Carry Suceava

Str. Cernauti Nr. 118 Suceava,

Selgros Cash & Carry Braila

Strada Ramnicu Sarat Nr. 92b Braila,

Selgros Cash & Carry Constanta Nord

Bd. Tomis Nr. 387 Constanţa,

Selgros Cash & Carry Constanta Sud

Str. Dragoş Vodă Nr. 1 Constanţa, Lazu – Agigea,

Selgros Cash & Carry Galati

Bd. Galati Nr. 1 C Galati,

Selgros Cash & Carry Craiova

Sat Preajba, Com. Malu Mare, Str. Henry Ford, Nr. 12, Jud. Dolj Craiova

Selgros Cash & Carry Ploiesti

Str. Grigore Cantacuzino Nr. 366a Ploiesti,

Selgros Cash & Carry Oradea

Str. Ogorului Nr. 65b Oradea,

Metro Bucuresti Militari

Bd. Iuliu Maniu 500 Sector 6, Bucuresti

Metro Bucuresti Th Pallady

Bdul Theodor Pallady Nr. 51 Bucuresti

Metro Bucuresti Berceni

Bd. Metalurgiei 130 A Sector 4, Bucuresti

Metro Bucuresti Baneasa

Sos. Bucuresti-Ploiesti 44d, Bucuresti

Metro Bucuresti Voluntari

Bulevardul Voluntari, Nr.104, Oras Voluntari

Metro Arad

Sos. Calea Zimandului 43c,  Arad

Metro Deva

Calea Zarandului 85b,  Deva

Metro Timisoara

Timisoara Calea Sagului (Dn 59, Km 8)

Metro Timisoara 2

Timisoara Calea Torontalului, Dn 6 Km 5 + 600, Jud. Timis

Metro Brasov

Sos. Dn1, Brasov-Sibiu, Km 174  Loc.Ghimbav

Metro Brasov 2

Calea Bucuresti 233, Jud. Brasov

Metro Sibiu

Sibiu Sos. Alba Iulia 79a, Jud. Sibiu

Metro Cluj

Loc. Floresti, Str. Avram Iancu 488-490, Jud. Cluj

Metro Tg. Mures

Targu Mures Str. Gh. Doja 233,  Jud. Mures

 Metro Bacau

Sos. Dn 2 (Bacau-Focsani)  Nicolae Balcescu

 Metro Iasi

Dn28, Iasi - Tg. Frumos, Km 63, Jud. Iasi

 Metro Suceava

Suceava Bd. 1 Decembrie 1918 Nr.5, Jud. Suceava

Metro Constanta

Bd. Aurel Vlaicu Nr. 144, Jud. Constanta

Metro Constanta 2

Sos. Mangaliei Nr.211 Constanta

Metro Galati

Dn 26, Galati - Tg. Bujor, Loc. Vanatori, Km 5, Jud. Galati

Metro Craiova

Craiova Calea Bucuresti, Km 7.5, 061128 Com. Carcea, Jud. Dolj

Metro Pitesti

Com. Bradu, Sat Geamana Dn 65b, Km 107, Jud. Arges

Metro Ploiesti

Com. Paulesti Dn 1, Km 6 (Ploiesti-Brasov), Jud. Prahova

Metro Baia Mare

Dn1c, B-Dul Independentei, Km 155, Jud. Maramures

Metro Oradea

Calea Clujului 231, Oradea Jud. Bihor 

Metro Braila

Str. Transilvaniei 1-5, Jud. Braila

Mega Image Piata Gemenii

Strada Vasile Lascar Nr. 108-116, Sector 2, Bucuresti,Stradaviitorului Nr.51,Lot 1&2

Mega Image Barbu Vacarescu

 Str. Barbu Vacarescu Nr. 201, Bucuresti, Sector 2,

Mega Image Baneasa

Bucureşti, Sos. Bucureşti Ploiesti Nr. 83 - 87, Sector 1

Mega Image Ion Mihalache 

Bd. Ion Mihalache Nr. 92 Sector 1 Bucuresti

Mega Image Magheru

Bulevardul Magheru Nr. 9, Sector 1

Mi Piata Sudului

Soseaua Oltenitei, Nr 208, Sector 4

Mega Image Bucuresti Mall

Calea Vitan Nr. 55-59

Mega Image Plaza Romania  

Bd. Timisoara Nr.26z

Mega Image Mihai Bravu

Strada Mihai Bravu Nr. 294 Sector 3 Bucuresti

Mega Image Pipera      

Strada George Bacovia Nr. 1 Bl. Mare Voluntari

Mega Image Obregia     

Strada Straduintei Nr. 1 Sector 4 Bucuresti

Mega Image Brancoveanu 

Strada Constantin Brancoveanu Nr. 45 Sector 4 Bucuresti

Mega Image Valea Oltului

Strada Valea Oltului, Nr. 131-137, Sector 6, Bucuresti

Mega Image Tomis Mall       

Strada Ștefan Cel Mare, Nr. 36, Centrul Comercial Tomis Mall, Subsol, Constanța

Mega Image Piata Vitan    

Strada Vitan Nr. 13-19 Sector 3 Bucuresti

Mega Image Jolie Ville

Strada Erou Iancu Nicolae Nr.103 Bis

Mi Bucurestii Noi

Bd. Bucurestii Noi, Nr. 7 – 9, Sector 1, Bucuresti

Mega Image Iancu De Hunedoara

Strada Grigore Alexandrescu 89-97, Sector 1, Bucuresti

Mega Image Otopeni Tunari 

Strada 23 August Nr. 196-198, Tarla 20, Parcela 293, Oras Otopeni, Jud. Ilfov

Mega Image Compozitorilor

Strada 1 Mai Nr. 28 Sector 6 Bucuresti

Mega Image Unirii          

Piata Unirii Nr. 1 (Magazin Unirea Shopping Center)

Mega Image Popesti Leordeni

Strada Oltenitei Nr. 51-55 Popesti-Leordeni Jud. Ilfov

Mega Image Caramfil

Str, Nicolae Caramfil, Nr. 6 - 8, Sector 1, Bucuresti

Mega Image Busteni

Strada Libertatii Nr 206, Busteni

Mega Image Hala Traian 

Strada Calarasilor Nr. 133 Sector 3 Bucuresti

Mega Image Petre Ispirescu

Strada Petre Ispirescu Nr. 86

Mega Image Drumul Taberei

Drumul Taberei, Nr. 96, Sector 6, Bucuresti

Mega Image Titan         

Strada Liviu Rebreanu Nr. 13 Sector 3 Bucuresti

Mega Image 1decembrie       

Soseaua Bucuresti-Giurgiu, Km 18, Nr. 264, T160-161

Mega Image Progresului    

Strada Giurgiului Nr. 115 Sector 4 Bucuresti

Mega Image Ferdinand      

Strada Ferdinand I Nr. 97 Bl. P17  Sector 2 Bucuresti

Mega Image City Mall  

Soseaua Oltenitei, Nr. 2, Sector 4 (Parter City Mall)

Mega Image Bran

Strada Branului Nr. 36 Bis, Bran

Mega Image Colentina Obor

Strada Soseaua Colentina Nr. 3 Sector 2 Bucuresti

Mega Image Maneciu

Strada Garii Fn, Orasul Gherba, Comuna Maneciu

Mega Image Sebastian  

Calea 13 Septembrie Nr. 221-225 (Complex Comercial Prosper)

Mega Image Crangasi       

Calea Crangasi Nr. 29

Mega Image Cartier Latin     

Strada Prelungirea Ghencea Nr. 53 Bis, Bragadiru, Jud. Ilfov

Mega Image Avrig       

Bulevardul Ferdinand Nr. 113a (Fost Nr. 111-113), Sector 2

Mega Image Giurgiului 2

Soseaua Giurgiului Nr. 52-54, Sector 4

Mega Image Branesti 2

Tarla 59, Parcela 211,Branesti, Jud. Ilfov

Mega Image Ion Roata      

Strada Ion Roata Nr. 3,Constanta

Mega Image Dorobanti 2

Calea Dorobantilor, Nr. 172-178, Mezanin, Et 1, Corp A, Sector 1, Bucuresti

Mega Image Tineretului   

Strada Tineretului Nr. 1 Sector 4 Bucuresti

Mega Image Titulescu     

Strada Nicolae Titulescu Nr. 39 Sector 1 Bucuresti

Mega Image T.Pallady      

Strada Theodor Pallady Nr. 73a Bl. P4  Sector 3 Bucuresti

Mega Image Eminescu    

Strada Mihai Eminescu Nr. 185 Sector 2 Bucuresti

Mega Image Ploiesti    

Strada Republicii Nr. 108 Ploiesti

Mega Image Ciresica

Strada Cismelei Nr. 16 Constanta

Mega Image Chitila

Strada Chitilei Nr. 136 Sector 1 Bucuresti

Mega Image 13 Septembrie 

Strada 13 Septembrie Nr. 75-79 Bl. 73-75  Sector 5 Bucuresti

Mega Image Liziera          

Soseaua Pipera-Tunari,Nr.166-168

Mega Image Iancului      

Strada Iancului Nr. 33 Sector 2 Bucuresti

Mega Image Regina Maria       

Bd. Regina Maria Nr.24-26, Sect.4

Mega Image Titulescu 2

Soseaua Nicolae Titulescu, Nr. 94, Bl. 14-14a, Sector 1

Mega Image Lugojana         

Strada Vitan Nr. 215-217 Bl. 21-22  Sector 3 Bucuresti

Mega Image Izvorul Rece

Bucuresti, Str. Izvorul Rece Nr. 30-32, Sectorul 4

Mega Image Marasesti 2

Bd. Marasesti Nr 131, Sector 4

Mega Image Mosilor         

Strada Traian Nr. 197 Bl. 22b  Sector 2 Bucuresti

Mega Image Militari

Strada Iuliu Maniu Nr. 51 Sector 6 Bucuresti

 

ACTUL ADITIONAL NR 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “IA-TI AJUTOARELE LA CURATENIE – TRAGERE LA SORTI”

Organizata in perioada 15 Octombrie – 15 Decembrie 2017

Autentificata prin Incheierea numarul 2437 din data de 09.10.2017,

de Notar Public Nica Oana Raluca

 

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale„IA-TI AJUTOARELE LA CURATENIE – TRAGERE LA SORTI” („Campania”) se modifica astfel:

 

ARTICOLUL 1:  Orice referire din Regulamentul Campaniei la bonul fiscal se intelege ca fiind facuta si la factura/ factura fiscala, in cazurile in care Magazinele Participante emit facturi.In consecinta, Participantii se pot inscrie in Campanie si prin intermediul facturii emise de Magazinele Participante, in aceleasiconditii aplicabile inscrierii prin bonul fiscal.

ARTICOLUL 2: Se modifica punctul 16 din Regulamentul Campaniei, care va avea urmatorul continut:

„16. Mecanismul Campaniei este urmatorul: cumpara din orice Magazin Participant orice produs comercializat sub marcile Vanish, AirWick, Calgon, Cillit, Finish si Dettol (denumite in continuare in mod general “Produsele Participante” sau “Produsele”) in valoare de minim 24,99 RON, TVA inclusa, trimite SMS la numarul 3705* cu numarul bonului fiscal/ facturii si numele Magazinului Participant sau inscrienumarul bonului fiscal / facturii si numele Magazinului Participant pe site-ul www.promorb.ro, si, prin tragere la sorti, poti castiga unul din premiile Campaniei, descrise mai jos. Achizitia minima de 24,99 RON, TVA inclusa, descrisa mai sus trebuie sa fie pe acelasi bon fiscal/ factura. Pentru evitarea dubiilor, nu se vor putea cumula mai multe bonuri fiscale/ facturi pentru aceeasi inscriere in Campanie.

*Număr cu tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange și Telekom.”

ARTICOLUL 3:Regulamentul Campaniei se va aplica in lumina si in masura in care nu contravine prevederilor prezentului act aditional.

 

Reckitt Benckiser(Romania) SRL

Prin The Other Agency

Stelian Tudorache

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site