Ultimele Informații:
 1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Olimpiada Curateniei

Olimpiada Curateniei

Olimpiada Curateniei

Cumpără produse Vanish, Calgon, Air Wick, Cillit Bang și Finish de minim 19,99 Ron pe un singur bon fiscal, trimite SMS la 1757 (număr cu tarif normal, valabil în rețelele Orange, Vodafone și Telekom) cu numărul bonului fiscal și numele magazinului de unde le-ai achiziționat și, prin tragere la sorți, poți câștiga unul din premiile puse în joc!

Perioada: 16.06.2016 - 29.06.2016

Locații: Carrefour


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI1. Organizatorul Campaniei Promotionale “Olimpiada Curateniei” (denumită în continuare „Campania”) este societatea Reckitt Benckiser (România) S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu, nr 89-97, Corpul A,  Intrarea de Vest, etaj 5, sector 1, cod poștal 010624, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr.  J40/ 2034/2002, având codul unic de înregistrare 8411320, atribut fiscal RO, avand numar de operator de date personale 17338, denumită în continuare "Organizatorul".

2. Campania este organizată prin intermediul societăţii Grup Sapte  S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Str. Nicolae Filipescu, nr.45, sector 2, Bucuresti, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr J12/1508/1999, avand codul unic de înregistrare RO 11389389, atribut fiscal RO, reprezentată de Florina Mihaescu în calitate de  Director General, denumită în continuare „Agenția”.

3.  Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

1. Facturile fiscale care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât şi orice altă imitaţie sunt considerate nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum şi celelalte firme implicate în promoţie nu îşi asumă nici o răspundere pentru facturile fiscale necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, şi nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de facturi fiscale care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

2. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea facturilor fiscale şi/sau de înstrăinarea acestora.

1. Organizatorul nu va oferi contravaloarea in lei pentru premiile promotiei.

2. Premiile castigate nu pot fi schimbate cu alte obiecte/produse.

1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal legea 571/2003 cu modificarile in vigoare.

2. Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din acest regulament. Orice alte declaraţii de venit şi cheltuieli ce derivă din câştigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câştigătorului.

3. Organizatorul nu va avea nici o răspundere faţă de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu această Campanie

1. Organizatorul Organizatorul și Agenția sunt indreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

2. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câştigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea şi calitatea acestora.

3. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul (taxele fiscale) aferent veniturilor obtinute de catre castigatori din premiile Campaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

4. Organizatorul Campaniei va acorda premii Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi care fac dovada achiziţionării produselor participante la Campanie, prin bon fiscal corespunzător.

5. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

6. Eventualele contestatii pot fi transmise catre Agentie in termen de doua zile lucrătoare din momentul anunțării câștigătorilor pe website-ul Campaniei. Orice contestații sosite dupa această dată nu vor fi luate în considerare. Agenția se obliga sa raspunda acestor contestaţii în termen de maxim doua zile lucratoare de la primirea acestora.

7. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

8. Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

9. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 1. Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului. Nici erorile furnizate de catre castigatori, nici acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Agentiei sau Organizatorului, acestea fiind in responsabilitatea exclusiva a Participanţilor. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui Câştigător, imposibilitatea inscrierii in Campanie datorită ilizibilitatii datelor personale, bonurilor fiscale inscrise;

 2. Imposibilitatea unui Câştigător de a intra in posesia premiului dorit;

 3. Reclamațiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire nu vor fi luate in considerae de catre Organizator;

 4. Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal promotional;

 5. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Agentia / Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanunţate ale serviciului de mesaje SMS, generate de reţelele de telefonie mobilă sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului;

 6. Situaţiile în care numărul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat şi ca atare Organizatorul nu va putea contacta participanţii la campanie;

 7. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numărul scurt al campaniei. Pentru înscrierile prin SMS, Organizatorul va considera câştigătoare persoana care răspunde la telefonul mobil de pe care s-a făcut înscrierea câştigătoare în momentul contactării telefonice de către Organizator pentru anunţarea câştigului.

 8. Situaţiile în care consumatorii achiziţionează în perioada campaniei promoţionale produse neparticipante la promoţie;

10. Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare care conţin informaţii false ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condiţiile de validare menţionate în prezentul Regulament.

11. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

12. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al campaniei.

13. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. Încercarea de fraudă, precum înscrierea aceleiaşi persoane folosind numere de telefon diferite vor rezulta în descalificarea respectivului consumator şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

14. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Câştigătorilor, precum şi a calendarului extragerii sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia. 

1. Prin înscrierea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor căștiga, numele și localitatea de reședință să fie facute publice și folosite în scopuri publicitare, fară alte obligații sau plăți.

2. Organizatorul şi Agentia se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul şi Agenţia se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date și în special cele cu privire la:

 1. dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;
 2. dreptul de opoziție potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 3. dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:
 1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 3. realizarea notificării către terțe persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

3. Agenția se obligă, de asemenea, să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Campaniei, căt și ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitata de timp, si, dacă este cazul, să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectările și prelucrarile de date cu caracter personal realizate în legatură cu înscrierea și participarea la Campanie.

4. Organizatorul este inregistrat la ANDSPC, avand numar de operator de date personale 17338.

1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 si 1352 din Codul Civil.

2. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

3. Daca un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forţă majoră. 

1. Eventualele litigii aparute între Organizator, Agenție și Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice Participant are de semnalat un incident în legatura cu desfasurarea Campaniei, înainte de orice acțiune în justiție sau procedura contencioasa în fata oricărei autorități publice, acesta se va adresa Agenției cu o sesizare/reclamație în acest sens, în forma scrisa. Agenția, care este răspunzatoare de implementarea Campaniei,  va formula un răspuns scris la sesizarea/reclamația înaintata în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamației.

2. În cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente material de la sediul Organizatorului.

3. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Agenției în termen de maxim 2 zile de la data incetarii Campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Agenția nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

 1. In magazinele participante la promotie

 2. in format electronic, prin accesarea website-ului www.promorb.ro

 3. in urma unei solicitări scrise, trimise la adresa Agenției, din București, Strada Nicolae Filipescu, nr. 45, sector 2, București.

2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile  pe  care  astfel  de  materiale  le  pot  conține  vor  fi  interpretate şi completate în  conformitate  cu  prevederile Regulamentului.

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulament. Orice act adițional la Regulament va fi autentificat de un notar public.

4. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

5. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

6. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

 

1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor.

2. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603, din 31.08.2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

1. Campania este organizată și desfășurată in urmatoarele magazine participante din reteaua Carrefour (29 magazine) denumite in continuare  “Locatiile participante“ :

Carrefour Baneasa

Carrefour Pitesti

Carrefour Buzau

Carrefour Suceava

Carrefour Colloseum

Carrefour Vitan

Carrefour Constanta

Carrefour Cluj

Carrefour Colentina

Carrefour Berceni

Carrefour Brasov

Carrefour Oradea

Carrefour Orhideea

Carrefour Militari

Carrefour Sibiu

Carrefour Oradea 2

Carrefour Ploiesti

Carrefour Braila

Carrefour Iasi Felicia

Carrefour Botosani

Carrefour Unirea

Carrefour Focsani

Carrefour Iasi Era

Carrefour Drobeta

Carrefour Galati

Carrefour Mega Mall

Carrefour Vulcan

Carrefour Targu Jiu

Carrefour Timisoara

 

 

 

2. Campania va începe pe data de 16 Iunie 2016, ora 00:00:00 și va dura până pe 29 Iunie 2016, ora 23:59:59. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

 

1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei), persoanelor juridice romane (indiferent de forma de organizare) infiintate si care isi desfasoara activitatea in conditiile legii romane, persoanele fizice autorizate in conditiile legii, intreprinderile individuale, precum si intreprinderile familiale/asociatiile familiale care achiziţionează produsele participante la Campanie, în decursul derulării acesteia (16.06.2016, ora 00.00.00 – 29.06.2016, ora 23.59.59, ora României), şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

2. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului,  ai companiilor colaboratoare la aceasta Campanie si nici rudele pana la gradul IV inclusiv ale acestora.

3. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe perioada desfasurarii campaniei sau de a suspenda/intrerupe/prelungi desfasurarea campaniei fara drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusa la cunostinta participantilor cuprinzand si motivele aferente, prin aceeasi modalitate ca si Regulamentul, inainte de data la care va intra in vigoare respectiva modificare, printr-un act aditional ce va face parte integranta din prezentul Regulament. Orice act aditional la prezentul Regulament va fi autentificat de un notar public.

2. Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia , atata timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor.

3. Niciun participant nu va putea solicita continuarea campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a campaniei.

4. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

1. Condiții pentru înscrierea în Campanie. Perioada desfășurării Campaniei este cuprinsă între 16.06.2016, ora 00.00.00 – 29.06.2016, ora 23.59.59, denumită în continuare “Perioada desfășurării Campaniei”.

2. Mecanismul campaniei este: Cumpara produse Reckitt Benckiser participante la campanie* in valoare de minimum 19.99 lei pe un singur bon fiscal, trimite SMS la 1757 cu numarul bonului fiscal si numele magazinului de unde le-ai achizitionat si poti castiga prin tragere la sorti unul dintre cele 84 de vouchere in valoare de 250 lei fiecare.

*Produsele participante sunt toate produsele apartinand marcilor: Vanish, Calgon, Air Wick, Cillit Bang, Finish.

**Număr cu tarif normal, valabil in retelele Orange, Vodafone si Telekom.

3. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a  următoarelor condiții:

 1. Să aibă drept de participare, respectiv să îndeplinească condiţiile Secțiunii 4 de mai sus;

 2. Să achiziţioneze produse participante la Campanie in valorile aratate mai sus în perioada 16.06.2016, ora 00.00.00 – 29.06.2016, ora 23.59.59, ora României;

 3. Să trimită în perioada campaniei (16.06.2016, ora 00.00.00 – 29.06.2016, ora 23.59.59, ora României) numărul  bonului fiscal şi numele magazinului de unde a achiziţionat, prin SMS, la numărul 1757 (număr cu tarif normal stabilit de reţelele de telefonie mobilă din care este trimis SMS-ul). Un mesaj SMS trebuie să conţină un singur număr de bon fiscal şi un singur nume de magazin.

 4. Să păstreze în original bonul/bonurile fiscale de achiziție a Produselor. Bonul fiscal trebuie sa fie in original sau copie conform cu originalul ce include şi stampila magazinului înscris/înscrise în campanie necesare pentru validare în cazul câştigului până în momentul afişării de către Organizator a listei finale a câştigătorilor.

 5. Facturile  fiscale aferente unor Produse achiziționate în altă perioadă decât cea prevăzută mai sus nu vor fi luate în considerare.

4. După ce numărul bonului fiscal şi numele magazinului de unde au achiziţionat au fost trimise prin SMS la numărul 1757*, Participanţii vor primi un mesaj de confirmare.

5. Dacă există un Participant care deţine mai multe bonuri fiscale, emise în aceeaşi dată, de aceleasi magazine sau de magazine diferite, acestea se pot inregistra in campanie, trimitand numarul fiecarei facturi fiscale si numele magazinului. Fara a afecta prevedirile prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica situatia respectiva, iar in caz de neveridiciate  respectiva inregistrare va fi invalidata.

6. *Participanţii vor suporta costurile pentru fiecare SMS trimis în perioada Campaniei la numărul 1757 (tarif normal stabilit de reţelele de telefonie mobilă din care este trimis SMS-ul).

6.1. Validarea înregistrărilor:

Pentru a putea fi declarate valide, înregistrările prin SMS la numărul 1757 trebuie să îndeplinească, cumulativ, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:

 1. înscrierile trebuie să se facă în perioada desfăşurării Campaniei 16.06.2016, ora 00.00.00 – 29.06.2016, ora 23.59.59 (ora României);

 2. înscrierile trebuie să conţină numărul bonului fiscal şi numele magazinului care a emis bon fiscal. Se vor lua în considerare SMS-uri având una dintre urmatoarele forme: „Carrefour Baneasa 123456”, „Carrefour Baneasa - 123456”, „Carrefour Baneasa: 123456”, „Carrefour-Baneasa 123456”.

 3. SMS-ul poate fi expediat doar din rețelele Vodafone, Orange, și Telekom.

 4. Nu se acceptă trimiterea de SMS-uri care conțin alt tip de informații decât cele de mai sus.

 5. Participantul va primi un SMS de răspuns care îl va anunța asupra înscrierii sale în campania promoțională.  Primirea SMS-ului de către Participant nu certifică faptul că datele incluse în SMS-ul trimis de acesta sunt corecte, ci reprezintă doar dovada primirii  SMS-ului de participare la campanie.

6.2. Mesajele Campaniei:

 1. Pentru fiecare sms înscris, Participantul va primi un mesaj de răspuns prin SMS, după cum urmează:

 1. Daca mesajul este valid: Ai fost inregistrat cu succes. Pastreaza bonul fiscal pentru validare. Succes! Daca acelasi bon fiscal a mai fost inregistrat, aceasta participare va fi descalificata.

 2. Dacă s-a depăşit limita de maxim 5 înscrieri/ campanie: Ai depăşit limita maximă de înscrieri pentru perioada campaniei şi nu te mai poţi înscrie! Păstrează toate bonurile fiscale înscrise anterior. Succes!

 3. Daca SMS-ul contine un mesaj invalid: Mesaj incorect. Te rugăm, scrie cu atenţie numărul bonului fiscal  şi numele magazinului. Exemplu: Carrefour Baneasa 12345.Succes!          

 1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica mesajele campaniei, fără a anunţa acest lucru prin intermediul unui act adiţional la Regulament.

Produsele participante la Campanie sunt: toate produsele  Vanish, Air Wick, Calgon, Cillit, Finish aflate la vanzare pe teritoriul României in reteaua de magazine CARREFOUR, locatiile mentionate in sectiunea 3 (29 magazine).

 

1. In cadrul acestei Campanii sunt acordate, prin tragere la sorti, 84 premii, fiecare premiu in valoare de 250 lei (TVA inclusa). Fiecare premiu consta in 5 tichete cadou / voucher cumparaturi, fiecare in valoare nominala de cate 50 lei (TVA inclus). Valoarea totala a premiilor este de 21000 lei (TVA inclus)

2. Voucher-ele de cumparaturi oferite ca premii sunt valabile numai pentru achizitionarea de produse Reckitt-Benckiser din cadrul magazinelor Carrefour participante.

3. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a produselor participante şi costul de trimitere a SMS-urilor), acceptarea premiului fiind implicit acordul pentru suportarea acestor cheltuieli.

4. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

5. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri/servicii. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea promoției rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

6. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 3 zile de la data la care Agenția l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

7. În cazul în care Câștigătorul unuia din premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu - neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Campanie.

8. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiul nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

1. Tragerea la sorţi pentru acordarea premiilor va fi electronică și va avea loc in data de 05 Iulie 2016 la punctul de lucru al Agentiei Grup Sapte din Bucuresti, situat in Bucuresti, Str. Nicolae Filipescu, nr.45, sector 2 in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului sau ai Agentiei si/sau imputerniciti ai acesteia si asistata de in avocat sau notar public.

2. La această tragere la sorţi participă toate înscrierile valide din 16.06.2016, ora 00.00.00 – 29.06.2016, ora 23.59.59 (ora României);

3. Pentru fiecare premiu va fi extras un castigator si câte 2 rezerve. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 2 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

4. Daca pe lista castigatorilor validati se regesesc doi sau mai multi participanti cu acelasi nume (aceeasi persoana), aceeasi adresa de domiciliu, acelasi numar de telefon de pe care au trimis SMS (maxim 5 inscrieri/campanie), organizatorul va solicita agentiei sa verifice originalitatea bonului fiscal cu magazinul emitent, prin solicitarea unui duplicat, conform cu originalul.

5. Lista câştigătorilor validaţi conţinând numele şi prenumele câştigătorilor şi premiile câştigate va fi publicată, în termen de maxim 10 de zile lucrătoare de la data validării câştigătorilor, pe website-ul www.promorb.ro.

10.1. Anunțarea câștigătorilor

1. Anunțarea câştigatorilor se va face în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi, de către un reprezentant al Organizatorului, la numerele de telefon cu care câștigătorii s-au înscris în Campanie. Aceștia vor fi informaţi în legătura cu premiul câştigat şi procedura de validare.

2. Reprezentanţii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu fiecare câştigător apelând numărul de telefon de maximum 5 ori, în 5 zile diferite, în intervalul orar (9.00 – 17.00), la ore diferite. Dacă din motive independente de voinţa Organizatorului, câştigătorul nu poate fi contactat de către Organizator în condiţiile stabilite (are telefonul închis sau nu răspunde la nici unul dintre apeluri), se va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase.

 

10.2. Validarea câștigătorilor

3. Pentru validarea premiilor, câștigătorii vor fi rugaţi să furnizeze datele personale (nume, prenume şi adresa completă) şi să trimită, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data anunţării, bonul fiscal in original sau copie conforma cu originalul ce atestă achiziția unui/unor produs(e) participant(e) (numărul bonului fiscal trimis Organizatorului trebuie să coincidă cu numărul bonului fiscal înscris în campanie şi desemnata câştigătoare, iar numele magazinului înscris pe acel bon fiscal trimis Organizatorului trebuie să coincidă cu numele magazinului înscris în campanie şi desemnat câştigător), precum și o copie a actului de identitate, prin e-mail, la adresa indicata in cadrul convorbirii telefonice de validare. Copia /bonului fiscal, precum şi cea a actului de identitate al câştigătorului trebuie scanate în format .jpg sau .pdf şi ataşate, subiectul e-mail-ului trebuie să fie numele Campaniei, iar în corpul e-mail-ului trebuie scrise datele cu caracter personal ale câştigătorului (nume, prenume adresa completă).

4. Copia buletinului/cărţii de identitate este necesară pentru îndeplinirea formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

5. Daca o persoana extrasa ca fiind castigatoare nu poate prezenta bon fiscal in original, poate cere o copie „conform cu originalul” a bonului fiscale de la magazinul de unde s-a facut achizitia (copia trebuie sa includa si stampila magazinului).

6. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.

7. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 10 a regulamentului, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

 

10.3. Acordarea premiilor

8. La momentul anuntarii castigatorilor, acestia vor comunica Organizatorului sau Agentiei, dupa caz, locul de unde prefera sa ridice premiile, care va trebui sa fie in mod obligatoriu un magazin Carrefour. Nu se accepta alte locuri de ridicare si nici livrarea prin curier. Acordarea premiilor se va realiza în maxim 20 de zile lucrătoare de la data validării și comunicării adresei de expeditie.

9. La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe lângă datele de identificare ale câştigătorului, premiul câştigat, o declaraţie pe proprie răspundere a câştigătorului, în sensul că îndeplineşte condiţiile de participare impuse de Regulament, data predării premiului şi semnătura acestuia.

10. Participantul la Campanie, desemnat castigator in urma tragerii la sorti, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

11. Numele câştigătorilor şi câştigurile acordate vor fi afişate după tragerea la sorţi şi validarea câştigătorilor pe site-ul www.promorb.ro timp de 2 săptămâni. Informaţiile publicate pe site-ul www.promorb.ro vor fi: nume, prenume şi premiu câştigat.

 

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site