Ultimele Informații:
  1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Participa cu Scholl la Maratonul Bucuresti

Participa cu Scholl la Maratonul Bucuresti

Participa cu Scholl la Maratonul Bucuresti

Cumpara branturi Scholl, trimite SMS la 3705 cu numarul bonului fiscal/ facturii fiscale si numele magazinului de unde le-ai achizitionat si poti castiga o inscriere la maratonul Bucuresti sau o pereche de branturi Scholl la alegere! Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti dupa sfarsitul campaniei.  

Perioada: 01 Septembrie - 30 Septembrie 2017


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEIOrganizatorul campaniei publicitare “Participă cu Scholl la Maratonul Bucureşti” (denumită în continuare „Campania”) este Societatea Reckitt Benckiser (România) S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu, nr 89-97, Corpul A, Intrarea de Vest, etaj 5, sector 1, cod poștal 010624, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 2034/ 2002, având codul unic de înregistrare 8411320, atribut fiscal RO, operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 17338, denumită în continuare „Organizatorul”.

Campania se va desfăşura prin intermediul The Other Agency SRL, cu sediul în Bucureşti, str Ghidigeni, nr 49, sector 5, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/ 13771/ 2014, Cod Unic de Inregistrare RO33844740, în calitate de Agenţie împuternicită, desfăşurȃnd activităţi legate de implementarea Campaniei, gestionarea şi integrarea canalelor Campaniei, contactarea cȃştigătorilor şi inmȃnarea premiilor prin curier, denumită în cele ce urmează „Agenția”.

Agenţia va răspunde pentru contactarea şi validarea cȃştigătorilor, conform Regulamentului, cȃt şi pentru logistica necesară derulării Campaniei promoţionale (participare la tragerile la sorţi, înmȃnare premiu, trimitere mesaje, etc.).

În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/ sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Agenţie, în calitate de împuternicit al Organizatorului, in conditiile prevazute in contractele incheiate de Agenţie cu Organizatorul.

Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament oficial („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți Participanții, astfel cum sunt aceștia definiți in cadrul Sectiunii 5.

Prin participarea la Campanie, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului asupra prevederilor Regulamentului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor Regulamentului.

Campania este organizată de catre Organizator în scopul creșterii notorietăţii mărcii „Scholl” şi a evidenţierii avantajelor utilizării acestor Produse, fapt ce se va realiza in conformitate cu legislaţia aplicabilă.

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată.

 

Campania este organizată și desfășurată pe teritoriul Romaniei, în orice magazin sau comerciant online din Romania ce comercializeaza produse Scholl (denumite in continuare “Locaţiile participante“ sau “Magazinele Participante”).

Campania va începe pe data de 01 septembrie 2017, orele 00:00:00, și va dura până pe data de 30 septembrie 2017, orele 23:59:59, denumită în continuare “Perioada Campaniei”.

Inscrierile realizate în afara Perioadei Campaniei nu vor fi luate în considerare.

Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

în format electronic la adresa http:/ / promorb.ro/

în format electronic la adresa https://www.facebook.com/Scholl.Romania/

în urma unei solicitări scrise, trimise la sediul Agentiei, menţionat la Secţiunea 1 de mai sus (str Ghidigeni, nr 49, sector 5).

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/ sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/ sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda și/ sau înceta și/ sau întrerupe in orice moment desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulament. Orice act adițional la Regulament va fi autentificat de un notar public.

Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților in conformitate cu dispozitiile art. 4.1.

Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

Se pot înscrie în vederea participării la Campanie, numai persoanele fizice (denumite în continuare în mod individual „Participantul” și în mod colectiv “Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani și care respectă termenii și condițiile Regulamentului.

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile, fundațiile, organizațiile non-profit, precum și orice alte forme de organizare similare, precum și salariaţii Organizatorului, ai Agenţiei, și/ sau ai societăţilor implicate în organizarea Campaniei și ai societăților care desfășoară servicii de distribuție pentru Organizator, precum și rudele în linie directă și/ sau colaterală (până la gradul al III-lea inclusiv), soții/ soțiile și afinii acestora.

Produsele participante la prezenta Campanie sunt branturile Scholl in orice forma de prezentare (Scholl GelActiv™ Work, Scholl GelActiv™ Sport si Scholl GelActiv™ Everyday), comercializate în Locaţiile Participante (astfel cum sunt definite la Sectiunea 3 de mai sus) si cu respectarea conditiilor mentionate la Sectiunea 7. Ȋn scopul acestui Regulament Oficial, produsele participante menţionate mai devreme vor fi denumite, în mod colectiv, „Produsele Participante”, şi individual „Produsul Participant”. 

A. Conditii pentru inscrierea in Campanie

Participanții se pot înscrie în Campanie oricând în cursul Perioadei Campaniei, aşa cum este menţionată în Secţiunea 3 de mai sus.

Mecanismul Campaniei – înscrierea în baza achiziţiei produselor Scholl, din locaţiile participante; pentru înscrierea în Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a urmatoarelor condiţii:

Participantul trebuie să aibă drept de participare, respectiv să îndeplinească condiţiile Secţiunii 5 de mai sus;

Participantul trebuie să achiziţioneze o pereche de branturi Scholl, pe un singur bon fiscal, din Locaţiile Participante, numai in Perioada de desfăşurare a Campaniei.

Mecanismul campaniei este: Cumpară orice pereche de branturi Scholl pe o singură factură fiscală/ bon fiscal, trimite SMS la numarul 3705* cu numărul bonului fiscal/ facturii şi numele magazinului şi, prin tragere la sorti, poţi cȃştiga unul din premiile Campaniei, descrise mai jos.

*Număr cu tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange și Telekom.

Produsele pot fi achiziţionate din orice locaţie participantă, cu condiţia de a nu fi contrafăcute;

Participantul trebuie să păstreze în original bonul fiscal sau factura de achiziţie a Produsului/ Produselor, Produsul/ Produsele în sine şi ambalajul Produsului/ Produselor;

Produsele achiziţionate, precum şi bonurile fiscale emise de catre locaţiile participante, în afara Perioada desfăşurării Campaniei, aşa cum aceasta este menţionată în prezentul Regulament, nu vor putea fi înscrise în Campanie.

 

B. Modalităţile de înscriere în Campanie

Participanţii se pot înscrie în Campanie oricȃnd în Perioada desfăşurării Campaniei.

Ȋnscrierea în Campanie se va face în felul urmator:

Participanţii vor cumpăra unul/ mai multe dintre Produsele Participante, descrise la punctul 6.1. de mai sus, pe un singur bon fiscal;

Participanţii vor trimite numărul bonului fiscal sau al facturii (care dovedeşte achiziţia unei perechi de branturi Scholl) şi numele magazinului, prin SMS catre numarul  3705, tarif normal. Numărul de SMS este valabil în următoarele reţelele de telefonie mobilă din Romȃnia: Vodafone, Orange si Telekom. Exemplu SMS: „1234567 Mega Image BRAN ”.

Pentru fiecare SMS înscris, Participantul va primi un mesaj de răspuns prin SMS, în funcţie de situaţie, după cum urmează:

în cazul în care SMS-ul a fost trimis înainte de începerea Perioadei Campaniei, mesajul de răspuns va fi: „Campania PARTICIPA CU SCHOLL LA MARATONUL BUCURESTI va incepe in data de 01.09.2017. Trimite mesajul tau dupa aceasta data!”;

în cazul în care SMS-ul a fost trimis corect, mesajul de răspuns va fi: „Multumim pentru participarea la Campania PARTICIPA CU SCHOLL LA MARATONUL BUCURESTI. Mesajul tau a fost inregistrat. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!”;

în cazul în care s-a depasit limita de maxim 1 inscrieri/ zi, mesajul de raspuns va fi: „Ai depasit limita maxima de inscrieri intr-o zi: 1. Te asteptam si maine cu noi inscrieri. Succes!”;

în cazul în care s-a depăşit limita de maxim 5 înscrieri în Campanie, mesajul de răspuns va fi: „Ai depasit limita maxima de inscrieri pentru perioada Campaniei si nu te mai poti inscrie! Pastreaza toate bonurile inscrise anterior. Succes!”;

în cazul în care acelaşi mesaj SMS (cu aceleaşi detalii) este trimis a doua oara, folosindu-se acelasi număr de telefon, mesajul de răspuns va fi: „Acest bon a mai fost folosit in cadrul Campaniei PARTICIPA CU SCHOLL LA MARATONUL BUCURESTI. Te rugam, participa cu un alt bon fiscal. Succes!”;

în cazul în care SMS-ul conţine un mesaj invalid, mesajul de răspuns va fi: „Mesaj incorect. Te rugam, sa trimiti numarul bonului fiscal/facturii si numele magazinului din care a fost achizitionat Produsul Participant. Exemplu SMS: „1234567 Mega Image BRAN ””;

în cazul în care SMS-ul a fost trimis după terminarea Perioadei Campaniei, mesajul de răspuns va fi: „Campania PARTICIPA CU SCHOLL LA MARATONUL BUCURESTI s-a incheiat pe data de 30.09.2017. Te asteptam alaturi de noi la urmatoarea campanie!”;

Fiecare bon fiscal sau factură se poate folosi pentru înscrierea în Campaniei o singură dată. Este interzisă înscrierea în Campanie, cu acelaşi bon fiscal sau factură, de pe mai multe numere de telefon. Fiecare Participant se poate înscrie în Campanie maxim 1 dată pe zi, respectiv maxim 5 ori pe toată Perioada Campaniei, cu 5 bonuri/ facturi fiscale diferite. Fiecare Participant va fi identificat prin numărul de telefon de pe care face înscrierea;

Pentru a putea fi declarate valide, inregistrarile prin SMS la numarul  3705 trebuie să îndeplineasca, cumulativ, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:

înscrierile trebuie să se faca în perioada desfăşurării Campaniei 01.09.2017, ora 00.00.00 (ora Romȃniei) – 30.09.2017, ora 23.59.59 (ora Romȃniei);

înscrierile trebuie să conţină numărul bonului fiscal şi numele magazinului din care a fost achizitionat Produsul Participant.

Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare care conţin informaţii false ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condiţiile de validare. SMS-urile de înscriere în Campanie trimise de pe numere scurte sau de pe internet nu vor fi luate în considerare.

După data limită de primire a mesajelor (30.09.2017, ora 23.59.59), Organizatorul nu este responsabil în legatura cu trimiterea/ primirea mesajelor SMS la numărul de telefon al Campaniei.

Organizatorul îşi rezerva dreptul de a întreprinde verificări în baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de fraudare. Ȋn cazul în care un număr de telefon atrage atenţia prin numărul excesiv de participări, posesorul numărului de telefon de pe care s-au facut aceste înregistrări va fi contactat şi i se va solicita sa facă dovada achiziţionării Produselor Participante. Ȋn cazul în care care participantul refuză sa facă dovada bonurilor/ facturilor fiscale pentru numerele înscrise în Campanie, acestuia i se va bloca accesul în cadrul Campaniei şi i se vor anula participările anterioare.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica mesajele Campaniei, fără a anunţa acest lucru.

Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a Produselor Participante la Campanie, costul de trimitere a SMS-ului la numărul scurt  3705), astfel, Participanţii vor suporta costurile pentru fiecare SMS trimis în perioada Campaniei la numărul  3705, (tarif normal stabilit de reţelele de telefonie mobilă din care este trimis SMS-ul).

În cadrul Campaniei se vor acorda următoarele premii:

10 (zece) premii inscriere Maraton Bucuresti, constȃnd într-o inscriere la o cursă la alegere la Maratonul Bucureşti 2017, în valoare minima de 40 lei (TVA inclusa) per premiu, respectiv o valaoare maxima de 252 lei per premiu, TVA inclusă, cu caracteristicile definite de organizatorii Maratonului Bucuresti disponibile pe materialele de promovare  a acestuia (mai multe detalii pe https://bucharest-marathon.com/). Transportul și cazarea până la/în Bucuresti nu fac parte din premiul. Premiul constant numai in inscrierea gratuita la una din cursele care fac parte din Maratonul Bucureşti 2017.

30 (treizeci) premii constand in perechi de branturi Scholl pereche de branturi  la alegere dintre mai multe variante disponibile, în valoare de 60,1 lei fiecare, TVA inclusă.

Valoarea totală a premiilor este de 4,323 de Lei, TVA inclusă. Sumele datorate cu titlu de impozit nu sunt incluse în valoarea premiilor şi se vor reţine şi vira de Agenţie conform prevederilor Normelor de aplicare ale impozitul aferent veniturilor obţinute de către Cȃştigători din premiile Campaniei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Premiile constȃnd în produse Scholl vor fi expediate către cȃştigători prin curier. Premiile constand in inscrieri la Maratonul Bucuresti vor fi livrate la Maratonul Bucuresti la zona special amenajata Scholl.

Costul transportului produselor Scholl către cȃştigători şi documentelor către agenţie sunt asigurate de către Organizator. Agenţia va trimite premiile prin courier, cȃştigătorii completează un Proces Verbal de primire a premiilor, îl semnează şi îl predă curierului, care îl va returna Agenţiei pentru finalizarea procedurii de acordare premii, inclusiv plata taxelor unde este cazul. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage premiul în cazul în care cȃştigătorii nu respectă această obligaţie. Transportul premiilor către cȃştigători este asigurat de către Agenţie prin intermediul curierului. Ȋn cazul unui retur, cȃştigătorul îşi asumă costurile cu transportul returului.

În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului) sau în cazul ca Câștigătorul nu răspunde la apel, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Campaniei rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui. In cazul in care nu se reuseste validarea tuturor castigatorilor inscrierilor la Maratonul Bucuresti pana pe 10 Octombrie ora 15:00, inscrierile nevalidate pana la aceasta data & ora raman neacordate (Maratonul Bucuresti este programat in 15 Octombrie 2017).

Ȋn situaţia de refuz de premiu, refuzul de a primi premiul poate să fie expres si neechivoc ori implicit, in situatia in care manifesta o atitudine de pasivitate in vederea intrarii in posesia premiului în termen de maxim 3 zile de la data la care Agenția l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

În cazul în care Câștigătorul unuia din premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu - neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Campanie.

Premiile se acordă prin tragere la sorți și se vor extrage conform mecanismului descris mai jos, în data de 3 octombrie 2017, în prezența unei comisii formate din angajaţii Agentiei şi un notar public.

Se va organiza o listă cu toți cei înscriși în Campanie, ordonați în funcție de data la care s-au înscris în Campanie, iar fiecărui Participant îi va fi atribuit un număr de ordine. Participanţii care au înscris mai multe bonuri fiscale vor primi numere de ordine separate pentru fiecare bon fiscal înscris în mod valid.

Desemnarea câștigătorilor se va face prin tragere la sorți, respectând garantarea principiului hazardului, prin intermediul unui soft specializat în trageri la sorţi.

Vor fi desemnate cȃte 5 (cinci) rezerve pentru fiecare premiu al Campaniei. Rezervele vor fi extrase prin același mecanism de tragere la sorți folosit pentru extragerea Câștigătorilor.

Agenţia va întocmi un proces verbal cu privire la extragerea Câștigătorilor.

În cadrul Campaniei, o persoană nu poate câștiga mai mult de un premiu mic oferit în Cadrul Campaniei si/ sau un mare premiu al Campaniei, indiferent de numărul înscrierilor.

În cazul în care nici cȃştigătorul principal și nici cele de rezervă nu întrunesc condițiile de validitate, premiul nu va mai fi acordat şi va rămâne în proprietatea Organizatorului.

Participanții care au fost desemnați Câștigători vor fi contactați de către Agenție prin apel telefonic la numărul de telefon mobil înscris în Campanie, în intervalul orar 09.00 – 18.00, în primele 3 zile lucrătoare de la momentul tragerii la sorți.

În cazul în care, din motive independente de Agenție, nu se reușește de trei ori la rând să se intre în contact telefonic cu Câștigătorul, înregistrarea aferentă Câştigătorului va fi invalidată, urmând ca Organizatorul să contacteze rezerva. De la data primului apel și până la decizia de invalidare, nu pot trece mai mult de 3 zile.

Pentru a fi validat drept Câștigător, Participantul desemnat prin tragere la sorţi va trebui sa furnizeze Agenției, prin email sau prin poştă, informațiile solicitate în legătură cu participarea sa la Campanie, în termen de maxim 3 zile de la momentul contactării telefonice (cand i se comunica adresa de email sau de corespondenta), după cum urmează: nume, prenume, copie carte de identitate (doar în cazul premiilor care depăşesc valoarea de 600 lei) şi bonul fiscal în copie. În cazul în care copia bonului fiscal aferent Produsului este indescifrabilă, Agenția poate solicita câștigătorului prezentarea bonului în original în vederea validării. Agentia poate solicita in cazuri speciale (suspiciuni de frauda, suspiciuni de produs contrafacut) ambalajul produsului Scholl achiziţionat şi/ sau poze cu acest produs. Este in mod expres prevăzut faptul că, în cazul în care, în urma analizei Produsului şi a ambalajului acestuia, Organizatorul decide ca Produsul respectiv nu este original, respectiv este contrafăcut, Participantul respectiv nu va fi validat drept cȃştigător şi se va apela la rezerve.

Câștigătorii care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulament sau care, din orice motiv nu trimit documentele de validare în condițiile descrise de Regulament, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la contactarea acestora, vor fi invalidati și se va apela la rezervă, urmând ca și acestea să parcurgă procesul de validare, fiecare etapă având un numar de zile egal cu cel de validare a câștigătorilor extrași. Organizatorul nu va acorda nici o despăgubire în bani sau alte beneficii potențialilor câștigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerințele Regulamentului.

Premiile vor fi trimise de catre Agentie, după validarea informațiilor, prin curier la adresa indicată de către câștigători in cazul premiilor constand in perechi de branturi. In cazul premiilor constand in inscrieri la Maratonul Bucuresti premiile se acorda la standul Scholl de la Marathon.

Organizatorul extragerii va aduce la cunoștință publică numele câștigătorilor și premiile acordate prin tragere la sorți prin intermediul http://promorb.ro/ si pe https://www.facebook.com/Scholl.Romania/

 

Organizatorul și Agenția sunt indreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii şi/ sau a Organizatorului/ Agenţiei ori costurile aferente aceste Campanii. Organizatorul şi Agenţia îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv din randul Participanţilor orice persoană care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei. Ȋn cazul în care au loc mai multe înregistrări în Campanie referitor la aceeaşi achiziţie, numai prima asemenea înregistrare va participa la tragerea la sorţi şi este eligibilă acordarii premiului pe cȃnd toate înregistrările subsecvente nu sunt eligibile tragerii la sorţi şi nu vor fi validate în caz de câștigare.

Agenția si Organizatorul nu vor avea nicio răspundere și nu vor putea fi implicate în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale, cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli cu taxele fiscale şi impozitelor aferente premiilor acordate Câştigătorilor.

Bonurile fiscale solicitate pentru validarea Câștigătorilor vor fi returnate, la cerere, după verificarea acestora. Costul returnării bonurilor fiscale va fi suportat de către cȃştigători.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul Campaniei, decizia Organizatorului este definitivă.

Eventualele contestaţii pot fi transmise către Agenţie în termen de două zile lucrătoare din momentul anunțării câștigătorilor pe aplicaţia Campaniei. Orice contestații sosite dupa această dată nu vor fi luate în considerare. Agenția se obligă să raspundă acestor contestaţii în termen de maxim trei zile lucrătoare de la primirea acestora.

Agenţia/ Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

Bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al conţinutului, ce constituie neindeplinirea conditiilor de participare la Campanie;

Existenţa în stocurile magazinelor participante a Produselor participante la Campanie;

Nici erorile furnizate de către cȃştigători, nici acurateţea datelor de contact nu atrag răspunderea Agenţiei sau Organizatorului, acestea fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanţilor. Ca atare, acestea nu au nici un fel de obligaţie în cazul furnizării de către Participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării în condiţii normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui Câştigător, imposibilitatea înscrierii în Campanie datorită ilizibilităţii datelor personale,ori a bonului fiscal înscris;

Imposibilitatea unui Câştigător de a intra în posesia premiului dorit, din motive ce tin de acesta;

Reclamațiile referitoare la premiul cȃştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare - primire nu vor fi luate in considerare de către Organizator;

Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal promoţional;

Situatiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral, la Campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Agenţia/ Organizatorul îl poate, în mod rezonabil, exercita.

Participanţii acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinţa Câştigătorilor, precum şi a calendarului extragerii sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia. 

Prin înscrierea la Campanie, Participanţii sunt de acord cu prevederile Regulamentului şi sunt de acord ca, în cazul în care vor cȃştiga, numele şi localitatea de resedinţă să fie facute publice şi folosite în scopul indeplinrii obligatiilor legale ale Organizatorului, fără alte obligaţii sau plăţi.

Organizatorul şi Agenţia se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în ceea ce priveşte datele personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei şi ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul şi Agenţia se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la Campanie şi să le utilizeze conform legislaţiei în vigoare.

Participanţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi în special cele cu privire la:

dreptul de acces la date - potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;

dreptul de opoziţie - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;

dreptul de intervenţie asupra datelor - potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricarei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Agenţia se obligă, de asemenea, să respecte toate prevederile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date în ceea ce priveşte datele personale stocate atȃt pe durata desfăşurării Campaniei, cȃt şi ulterior încheierii acesteia pe o durata nelimitată de timp, şi, dacă este cazul, să notifice către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectările şi prelucrările de date cu caracter personal realizate în legătură cu înscrierea şi participarea la Campanie.

 

Campania poate înceta inainte de termen, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţa majoră sau caz fortuit, în accepţiunea art. 1351 şi 1351 din Codul Civil.

Campania mai poate înceta înainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendată oricȃnd în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiţia ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situaţie.

Dacă un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau intȃrzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicată sau intarziată, conform art.1082 şi 1083 Codul Civil. Ȋn cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia Participanţilor la Campanie, în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

Agentia se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul aferent veniturilor obţinute de către cȃştigători din premiile Campaniei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.

Agentia va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile menţionate în Regulament. Orice alte declaraţii de venit şi cheltuieli ce derivă din cȃştigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a Cȃştigătorului.

Agentia nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legatură cu Campania. 

Eventualele diferende apărute între Organizator, Agenţie şi Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice Participant are de semnalat un incident în legatură cu desfăşurarea Campaniei, inainte de orice acţiune în justiţie sau procedură contencioasă în faţa oricărei autorităţi publice, acesta se va adresa Agenţiei cu o sesizare/ reclamaţie în acest sens, în formă scrisă. Agenţia, care este raspunzătoare de implementarea Campaniei, va formula un răspuns scris la sesizarea/ reclamaţia înaintată în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea sesizarii/ reclamaţiei.

Ȋn cazul în care soluţionarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti romȃne competente material, din Municipiul Bucuresti. 

Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Agentiei în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunţării publice a cȃştigătorilor. După expirarea acestui termen, Agenţia nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor.

Premiile neacordate vor ramane în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va consideră necesară sau potrivită intereselor sale.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Campaniei.

Castigatorii premiilor constand in inscrieri la Maratonul Bucuresti sunt obligati sa respecte Regulamentul si conditiile Maratonului Bucuresti disponibile la http://bucharest-marathon.com/info-bim-2/.

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site