Ultimele Informații:
 1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

RB Spring Multibrand Event ISP Auchan Titan

RB Spring Multibrand Event ISP Auchan Titan

RB Spring Multibrand Event ISP Auchan Titan

Cumpara produse RB participante la campanie in valoare de minimum 24.99 lei (tva inclus) pe un singur bon fiscal, prezinta bonul care atesta achizitia produselor participante la promoterul RB aflat dupa casele de marcat, in intervalul orar aferent zilelor de Campanie si poti castiga pe loc unul din cele 13 seturi de cupoane valorice in valoare de 200 lei (tva inclus).

Perioada: 18.03.2017 - 19.03.2017

Locație: Auchan


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI1.1. Organizatorul Campaniei Promoționale „RB Spring ‘17 Multibrand ISP Auchan” (denumită în continuare „Campania”) este societatea Reckitt Benckiser (România) S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu, nr 89-97, Corpul A,  Intrarea de Vest, etaj 5, sector 1, cod poștal 010624, înmatriculată la

Registrul Comertului sub nr.  J40/ 2034/2002, având codul unic de înregistrare 8411320, atribut fiscal RO, avand numar de operator de date personale 17338, denumită în continuare "Organizatorul".

1.2. Campania este organizată prin intermediul societăţilor TNDC Advertising S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, str. Maxim Gorki nr.20A, sec.1, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/10043/1998, cod unic de înregistrare RO11131583, în calitate de agenție de publicitate - creație și prin Touch Communications S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe, nr. 27, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6196/2015, cod unic de înregistrare RO34551632, în calitate de agentie de publicitate – implementare, denumite în continuare „Agentiile”.

1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfașurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

2.1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603, din 31.08.2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

3.1. Campania este organizată si se desfăsoara într-un magazin din Bucuresti al retailer ului AUCHAN Romania SA   (denumite în continuare “Locatiile participante”), respectiv :

AUCHAN TITAN

Bd 1 Decembrie 1918, nr 33A, sector 3, 032455, Bucuresti

 

3.2. Campania se desfasoara in perioada 18.03.2017 – 19.03.2017 (denumita în continuare “Perioada Campaniei”) in intervalul orar mai jos mentionat  - respectiv  pe durata prezentei promoterilor RB in locatiile participante si in limita taloanelor razuibile disponibile, astfel  :

 • 18.03.2017 10:00-14:00

 • 19.03.2017 10:00-14:00

3.3. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va putea participa la prezenta campanie.

 

4.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei),   care achiziţionează produsele participante la Campanie, în decursul derulării acesteia conform art. 3.2., şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

4.2. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului/Companiilor/Agentiilor colaboratoare la aceasta Campanie si nici sotul/sotia, dupa caz, precum si  rudele pana la gradul IV inclusiv ale acestora.

4.3. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

5.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe perioada desfasurarii campaniei sau de a suspenda/intrerupe/prelungi desfasurarea campaniei fara drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusa la cunostinta participantilor cuprinzand si motivele aferente, prin aceeasi modalitate ca si Regulamentul, inainte de data la care va intra in vigoare respectiva modificare, printr-un act aditional ce va face parte integranta din prezentul Regulament. Orice act aditional la prezentul Regulament va fi autentificat de un notar public.

5.2 Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia , atata timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor.

5.3 Niciun participant nu va putea solicita continuarea campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a campaniei.

6.1. Produsele participante la Campanie sunt  toate produsele  Vanish, AirWick, Calgon, Cillit Bang, Finish, aflate la vanzare in Locatiile Participante mentionate la art 3.1. din Regulament , pe Durata Campaniei.

 

7.1. Participantii cumpara produse RB participante la Campanie in valoare de minimum 24.99 lei (tva inclus) pe un singur bon fiscal, poate prezenta bonul care atesta achizitia produselor participante  la promoterul RB aflat dupa casele de marcat ,  in intervalul orar aferent zilelor de Campanie

 

7.2.  Participantul are dreptul de a extrage un loz razuibil cu  sansa sa castige unul dintre premiile detaliate in Anexa nr.2 la prezentul regulament. In cadrul campaniei sunt alocate 23 taloane razuibile : 13 taloane castigatoare si 10 taloane necastigatoare..

7.3. Pentru validarea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii de catre Participanti :

 1. Să aibă drept de participare, respectiv să îndeplinească condiţiile Secțiunii 4 de mai sus;

 2. Să achiziţioneze produse participante la Campanie in valorile aratate mai sus în Perioada Campaniei 

 3. Să prezinte  bonul fiscal de achizitie a Produselor in original catre Promoterii RB.

 4. Bonurile fiscale aferente unor produse achiziționate în altă perioadă decât cea prevăzută mai sus nu vor fi luate în considerare.

 

8.1. Validarea castigatorilor se face de catre promoterul RB  din Locatiile Participante  , in intervalul orar din perioada Campaniei  in baza bonului fiscal

9.1.. Premiile campaniei promotionale se acorda in urma validarii conform art 8.1.si sunt detaliate in Anexa nr. 1 a acestui Regulament.

9.2.. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

9.3. Premiile Campaniei nu pot fi inlocuite cu alte bunuri/servicii sau sume de bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea promoției rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

9.4. În cazul în care Câstigătorul unuia din premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu - neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricăror daune sau pretentii de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Campanie.

9.5. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiul nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

10.1 Premiile vor fi predate pe loc in perioada de desfasurare a campaniei in baza unui table nominal cu valoare de process verbal ce va cuprinde pe lângă datele de identificare ale câştigătorului ( nume si prenume), premiul câştigat (seria cupon), data predării premiului şi semnătura acestuia.

 

11.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal legea 571/2003 cu modificarile in vigoare.

11.2. Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din acest regulament. Orice alte declaraţii de venit şi cheltuieli ce derivă din câştigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câştigătorului.

11.3. Organizatorul nu va avea nici o răspundere faţă de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu această Campanie.

12.1. Organizatorul și Agențiile sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

12.2. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câştigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea şi calitatea acestora.

12.3. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul (taxele fiscale) aferent veniturilor obtinute de catre castigatori din premiile Campaniei, in conformitate cu prevederile Codul fiscal .

12.4. Organizatorul Campaniei va acorda premii Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi care fac dovada achiziţionării produselor participante la Campanie, prin bonul fiscal corespunzator.

12.5. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

12.6. Eventualele contestatii pot fi transmise catre Agentia de implementare in termen de doua zile lucrătoare de la terminarea campaniei. Orice contestații sosite dupa această dată nu vor fi luate în considerare. Agenția de implemntare se obliga sa raspunda acestor contestaţii în termen de maxim doua zile lucratoare de la primirea acestora.

12.7. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

12.8. Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

12.9. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 1. Bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului. Nici erorile furnizate de catre castigatori, nici acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Agentiilor sau Organizatorului, acestea fiind in responsabilitatea exclusiva a Participanţilor. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui Câştigător, imposibilitatea inscrierii in Campanie datorită ilizibilitatii datelor personale, bonurilor fiscale inscrise;

 2. Imposibilitatea unui Câştigător de a intra in posesia premiului dorit;

 3. Reclamațiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire nu vor fi luate in considerae de catre Organizator;

 4. Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal promotional;

 5. Situaţiile în care consumatorii achiziţionează în perioada campaniei promoţionale produse neparticipante la promoţie;

12.10. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Câştigătorilor, precum şi a calendarului extragerii sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia. 

 

1. Prin înscrierea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor căștiga, numele, prenumele si  localitatea de reședință să fie facute publice și folosite în scopuri publicitare, fară alte obligații sau plăți.

2. Organizatorul şi Agentiile se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul şi Agenţiile se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

3. Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date și în special cele cu privire la:

 1. dreptul la informare  - potrivit caruia orice persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la identitatea Organizatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege ;

 2. dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoană vizată are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

 3. dreptul de opoziție potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

 4. dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

 1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau retragerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

 2. dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

 3. realizarea notificării către terțe persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 4. e) dreptul de a se adresa justiției (art.18) – potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677/2001, fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere.

4. Agentiile se obligă, de asemenea, să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Campaniei, căt și ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitata de timp.

1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 si 1352 din Codul Civil.

2. Campania poate inceta dupa terminarea taloanelor disponibile. In cadrul campaniei sunt disponibile 23 taloane razuibile.

3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

4. Daca un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forţă majoră. 

1.Eventualele litigii aparute între Organizator, Agenții și Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice Participant are de semnalat un incident în legatura cu desfasurarea Campaniei, înainte de orice acțiune în justiție sau procedura contencioasa în fata oricărei autorități publice, acesta se va adresa Agenției cu o sesizare/reclamație în acest sens, în forma scrisa. Agenția, care este răspunzatoare de implementarea Campaniei, va formula un răspuns scris la sesizarea/reclamația înaintata în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamției.

2. În cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente material de la sediul Organizatorului.

3. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Agenției de implemnatre în termen de maxim 2 zile de la data incetarii Campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Agenția de implemntare nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

 

1.Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

 1. In magazinele participante la promotie

 2. in format electronic, prin accesarea website-ului www.promorb.ro

 3. in urma unei solicitări scrise, trimise la adresa Agenției de implementare, din Strada Soldat Buciumat Gheorghe, nr. 27, sector 1, București.

2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile  pe  care  astfel  de  materiale  le  pot  conține  vor  fi  interpretate şi completate în  conformitate  cu  prevederile Regulamentului.

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulament. Orice act adițional la Regulament va fi autentificat de un notar public.

4. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

5. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

6. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor.

2. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

Prezentul Regulament este intocmit in 3 ex originale, de catre Organizator, cate 1 exemplar pentru Organizator si Agentiile implicate in Campanie . 

PREMIILE ACORDATE SI VALOAREA PREMIILOR

 

Pe durata Campaniei Promotionale „RB Spring ‘17 Multibrand ISP Auchan” – Premiile sunt acordate de catre promoterii RB prezenti in locatiile participante , dupa indeplinirea cerintelor din art 7, Art 8, Art 9, Art 10 .

Pe durata Campaniei se pot acorda un numar de 13 premii astfel :

 

Premiile Campanie

Nr buc/set

Valoarea set/1 Premiu                                    (TVA inclus)

Nr Buc cupon valoric/Campanie

Valoarea Totala PREMII             ( TVA inclus)

13 seturi Cupoane valorice AUCHAN

4 cupoane valorice AUCHAN

200 LEI                                   (4 x 50lei/cupon valoric)

52 BUC

2 600 LEI

 

NOTA:

Cupoanele valorice predate Castigatorilor Promotiei se pot utiliza numai in reteaua de magazine AUCHAN din Romania, exclusiv pe durata valabilitatii inscriptionate pe acestea de catre emitent.

Dupa expirarea duratei mentionate pe cupoane, Participantul nu se poate adresa Retailer- ului pentru a le accepta ca mijloc de plata in magazinele sale si/sau inlocuirea acestora cu suma in bani aferenta cupon castigat.

Organizatorul si promoterii RB se obliga sa informeze Participantii la Promotie cu privire la durata valabilitatii cupoane valorice si modul de utilizare a acestora in magazinele Partenere sau sa indrume Participantii la Serviciul Clienti din magazine pentru clarificari in vederea utilizarii acestora in mod valabil pana la expirarea duratei lor.

 

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site